Rengöring, sotning av eldstad

Här hittar du information kring varför en eldstad ska rengöras/sotas, hur ofta den ska sotas och möjlighet att själv få rengöra sin eldstad. Här hittar du även vad som gäller för imkanaler i bostäder.

En anläggning/eldstad ska regelbundet både rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras. Huvudanledningen till att sota/rengöra eldstaden, skorstenen och imkanaler är att förhindra brand.

I Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillhörande förordningar regleras vilka objekt som omfattas av sotningen. Kommunen beslutar om hur ofta objekten ska rengöras och vilka avgifter om ska tas. Kommunen ska också se till att rengöringen (sotning) faktiskt sker. Det gäller även imkanaler i restauranger, storkök och jämförbara utrymmen.

  • Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker.
  • Sotning handlar om att ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Skorsten & Vent Claes Abrahamsson AB

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs idag för kommunens räkning av Skorsten & Vent Claes Abrahamsson AB.

Frister för rengöring

För utförande av rengöring (sotning), enligt 3 kapitlet 4 paragrafen i Lag (SFS2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter, tas en avgift ut enligt denna taxa:

Sotningstaxa 2023 (pdf) , 156.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Rengöring av imkanaler (vanligtvis köksfläkt) i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras. Som fastighetsägare är du alltså fri att köpa de tjänster du vill, men det föreligger inte något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder.

Det finns dock fortfarande objekt vars imkanaler ska rengöras och besiktigas, till exempel restauranger.

Däremot omfattas småhus, flerbostadshus, kontor, skolor, daghem, sjukvård, med flera av OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). I småhus sker besiktning endast vid nybyggnation. Övriga objekt besiktigas enligt frist.

Stadsbyggnadskontoret är ansvarigt för att ta emot kontrollintyg samt att föra register. De skickar också ut intyg efter genomförd OVK-besiktning

Till sidan Rengöring och brandskyddstillsyn på restauranger

För att få installera en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden. För mer information och ansökningsblankett, se sidan Kamin och eldstad

Rengöring (sotning) utförs i största del av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta rengöringen. En enskild fastighetsägare har möjlighet att själv få ansvara för att utföra sotningen på sin fastighet. Dessutom kan fastighetsägaren ge annan behörig person eller företag i uppdrag att utföra sotningen. Denna person måste ha lägst skorstensfejarutbildning. För att få sota själv eller anlita annan än kommunens utsedda sotare ska dispens sökas hos kommunen. 

Läs mer om hur du gör på sidan Sota själv

Sotningen omfattar rensning, det vill säga att brandfarliga beläggningar rensas bort. Rengöring av eldstäder och rökkanaler innebär att alla ytor som bestrukits med rökgas, det vill säga förbränningsrum, konvektionsdelar, kanaler och spjäll, rengörs mekaniskt från lösa brännbara beläggningar.

Rengöringen görs vanligen med en viska, av stål eller liknande material, som förs genom rökkanaler och övriga sotbelagda delar av förbränningsanläggningen och skrapar bort beläggningen.

Kan fastighetsägaren utföra egen sotning/rengöring?

Ja, men enligt lagen måste fastighetsägaren ansöka om tillstånd för att få sota själv.
Stadsbyggnadsnämnden beslutar om en fastighetsägare får sota sin egen anläggning. För att få ett sådant medgivande krävs att fastighetsägaren kan utföra sotningen på ett betryggande, brandsäkert sätt.

Vad krävs för att fastighetsägaren ska få sota själv?

Stadsbyggnadsnämnden bedömer vilken kunskap som är godtagbar. Exempelvis kan en
kurs eller studiecirkel i sotning vara tillräcklig. Brandskyddsföreningens utbildningspaket
om “egensotning” är ett exempel på en sådan kurs.

Får jag anlita en annan sotare än kommunens ordinarie sotare?

Ja, lagen säger att fastighetsägaren kan få tillåtelse att låta annat sotningsföretag utföra
sotningen om stadsbyggnadsnämnden medger det.

Vem i kommunen fattar beslut om tillåtelse för fastighetsägare att sota själv?

Primärt är det stadsbyggnadsnämnden som ska fatta dessa beslut. Ärendet handläggs av räddningstjänsten.

Kan jag överklaga kommunens beslut?

Ja, du kan överklaga till Länsstyrelsen senast tre veckor efter erhållet beslut.

Vad kostar det att ansöka om egensotning?

Det är kostnadsfritt.

Hur kontrollerar kommunen att en fastighetsägare som fått medgivande att sota
själv verkligen gör det?

Fastighetsägaren ska dokumentera när sotning har skett. Denna dokumentation kan sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Får fastighetsägare själva utföra brandskyddskontrollen?

Nej, brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller kommunens utsedda brandskyddskontrollant.

  • Lagen om skydd mot olyckor, LSO 2003:778
  • Förordningen om skydd mot olyckor, FSO 2003:789
  • Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd om sotning och
    brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6
  • Plan och bygglagen, PBL

  1. Stäng alla luckor på eldstaden.
  2. Larma genom att ringa SOS Alarm 112

Invänta räddningstjänsten och kontrollera under tiden skorstenen, speciellt vid
bjälklag, vinden och taket.

Kontakt

Senast uppdaterad:
31 december 2022