Frister, tidsintervall för brandskyddskontroll

Här finns information om hur ofta din eldstad, förbränningsanordning ska kontrolleras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bestämt vilka objekt som ska omfattas av brandskyddskontroll samt med vilka intervaller brandskyddskontroll ska ske.

Nedanstående objekt omfattas av krav på kontroll

 • Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna
 • Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar
 • Lokaleldstäder
 • Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Nedan följer frister för brandskyddskontroll för olika objekt

Kontroll 1 gång vart tredje år

 • Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.

Kontroll 1 gång vart 6:e år

 • Eldning sker med pellets i helautomatisk, standardiserade anläggningar som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.
 • Pannor där eldning sker i mycket begränsad omfattning, vanligen vid några enstaka tillfällen per år. Exempel kan vara reservpannor och pannor som används för så kallad spetsvärme, till exempel värmepumpsanläggningar.
 • Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.
 • Pannor som eldas med annat bränsle än fast bränsle eller tung eldningsolja.

Kontroll 1 gång vart tredje år

 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja.

Kontroll 1 gång vart 6:e år

 • Eldstäder där eldning sker i minder omfattning för enskilt hushåll eller eldstäder som finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

Kontroll 1 gång vart tredje år

 • Eldstäder som eldas med fast bränsle.

Kontroll 1 gång vart 6:e år

 • Eldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.
 • Elstäder som eldas uterslutande med gas.
 • Eldning sker med pellets i eldstäder som är helautomatiska och speciellt konstruerad för eldning med pellets.

Kontroll 1 gång vart annat år

 • Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt
  hushållsbehov.

Övergångsbestämmelser för kontroll

Fristen för den första brandskyddskontrollen för ett objekt som infaller efter 1 januari 2015 får av planeringsskäl avvika från fastställda frist enligt följande:

 • Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.
 • Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 september 2022