Eldstäder, braskaminer, sotning och brandskyddskontroll

Bild

Här hittar du vad det innebär att rengöra, sota din eldstad och varför den måste kontrolleras. Du hittar även information kring nyttjandeförbud samt installation av eldstad, kamin.

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Den största anledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Enligt "Lag (2003/778) om skydd mot olyckor" (LSO) ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar (se rubrik LSO 3 kap 4 §).

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Det sker med ett intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat. För närvarande gäller vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas.

Till sidan Brandskyddskontroll av eldstad, skorsten

Rengöring/sotning

Rengöring (sotning) utförs normalt av sotaren som kommunen har upphandlat. Alternativt kan du som ägare ansöka om ansvaret för sotningen och sedan själv utföra eller anlita någon annan som utför sotningen.

När sotningen utförs av kommunens sotare ser hen till att sotningen utförs med rätt intervall och till ett pris som kommunen har beslutat om. I de fall när ägaren ansökt och fått kommunens medgivande att själv ansvara för sotningen måste hen själv se till att sotningen utförs minst enligt de frister som gäller för de aktuella eldstäderna. Det gäller både om hen sotar själv eller anlitar någon annan att utföra sotningen.

Fram tills dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer sotningen att utföras av den av kommunen utsedda sotaren.

Läs mer på sidan Rengöring, sotning av eldstad

Läs mer på sidan Sota din eldstad själv

Läs mer på sidan Elda rätt och säkert i din eldstad

Om du till exempel byter uppvärmningsanordning ska du anmäla detta till kommunens entreprenör.

Om du inte längre använder din eldstad och därför inte har behov av sotning/rengöring eller brandskyddskontroll (du har slutat använda eldstaden eller att den är i så dåligt skick så att det inte går att använda), ska du själv begära ett nyttjandeförbud via din sotare.

Din eldstad blir då satt på nyttjandeförbud och den "budas" inte längre ut för sotning eller brandskyddskontroll. Om eldstaden ska användas efter att du har avregistrerat den, måste en brandskyddskontroll göras innan eldstaden tas i bruk igen.
Det är viktigt, vid försäljning av fastigheten, att upplysa den nya ägaren om att det råder eldningsförbud i eldstaden.

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 september 2023