Elda utomhus

Elda inte i Mullsjö och Sandhems tätorter mellan 1 april - 30 september

Enligt lokala hälsoföreskrifter för miljö och hälsa för Mullsjö kommun är eldning av löv och annat trädgårdsavfall inte tillåtet under tiden 1 april till och med 30 september inom detaljplanelagt område i Mullsjö och Sandhems tätorter.

Läs mer om hur du eldar på sidan Trädgårdsavfall

Även om man bor utanför detaljplanerat område kan det vara eldningsförbud på grund av hög brandrisk. Ur brandskyddssynpunkt kan eldning i mindre omfattning ske utanför dessa tätorter under förutsättning att eldning sker under betryggande säkerhet.

För aktuell brandriskprognos, ring 036-16 85 22

Anmäl din brasa

Påskeld, valborgseld och eldning i större omfattning skall alltid anmälas till Räddningstjänsten 0392-140 00 senast klockan 16:00 vardagen innan. Du kan också fylla i formuläret Anmälan eldning.

 • Du måste ha markägarens tillstånd om du eldar på någon annans mark eller på allmän plats. Om du ska göra upp eld på allmän plats krävs dessutom polistillstånd.
 • Du som anmäler har fullt ansvar för elden och ska vara på plats hela tiden som påsk- eller valborgsmässoelden är tänd.
 • Läs checklista för eldning utomhus nedan.
 • Vid mycket stor brandrisk eller då eldningsförbud är utfärdat får eldning inte ske.

 • Tillåtet bränsle för elden är till exempel ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp utan ska köras till någon av kommunens sortergårdar.
 • Elda endast på platser där risken för spridning är obefintlig, till exempel på grus- eller sandmark en bra bit från skog, byggnader, fordon, etcetera.
 • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
 • Lägg stenar eller gräver runt elden för att förhindra att den sprider sig. Vattna gärna marken där elden ska placeras.
 • Håll elden liten. Elda fler små högar istället för en stor.
 • Se till att ha tillgång till lämpligt släckredskap, till exempel vattenslang eller hinkar med vatten.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
 • Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan du lämnar eldningsplatsen. Kontrollera eldplatsen vid ytterligare tillfällen efter att den släckts då den lätt kan flamma upp igen.
 • Se till att ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma Räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.
 • Fyrverkerier är direkt olämpligt när det är torrt i marken.

Förbud i skog och mark

Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) utomhus. Utomhus innebär skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Grillning i trädgården och liknande

På tomt i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus är det tillåtet att grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 november 2021