Frister, tidsintervall för brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll ska utföras i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bestämt vilka objekt som ska omfattas av brandskyddskontroll samt med vilka intervaller brandskyddskontroll ska ske.

Nedanstående objekt omfattas av krav på kontroll

 • Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna
 • Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar
 • Lokaleldstäder
 • Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Nedan följer frister för brandskyddskontroll för olika objekt

Kontroll 1 gång vart tredje år

 • Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.

Kontroll 1 gång vart 6:e år

 • Eldning sker med pellets i helautomatisk, standardiserade anläggningar som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.
 • Pannor där eldning sker i mycket begränsad omfattning, vanligen vid några enstaka tillfällen per år. Exempel kan vara reservpannor och pannor som används för så kallad spetsvärme, till exempel värmepumpsanläggningar.
 • Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.
 • Pannor som eldas med annat bränsle än fast bränsle eller tung eldningsolja.

Kontroll 1 gång vart tredje år

 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja.

Kontroll 1 gång vart 6:e år

 • Eldstäder där eldning sker i minder omfattning för enskilt hushåll eller eldstäder som finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

Kontroll 1 gång vart tredje år

 • Eldstäder som eldas med fast bränsle.

Kontroll 1 gång vart 6:e år

 • Eldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.
 • Elstäder som eldas uterslutande med gas.
 • Eldning sker med pellets i eldstäder som är helautomatiska och speciellt konstruerad för eldning med pellets.

Kontroll 1 gång vart annat år

 • Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt
  hushållsbehov.

Övergångsbestämmelser för kontroll

Fristen för den första brandskyddskontrollen för ett objekt som infaller efter 1 januari 2015 får av planeringsskäl avvika från fastställda frist enligt följande:

 • Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.
 • Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 november 2021