Brandskyddskontroll

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

I Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillhörande förordningar regleras vilka objekt som omfattas av sotningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bestämmer hur ofta ett objekt ska kontrolleras. Kommunen beslutar om hur ofta objekten ska rengöras och vilka avgifter som ska tas. Kommunen ska också se till att rengöringen (sotning) faktiskt sker. Det gäller även imkanaler i restauranger, storkök och jämförbara utrymmen.

  • Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker.
  • Sotning handlar om att ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB

Brandskyddskontroll får endast utföras av kommunen eller den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen.

Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad och godkänd för att få användas.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs idag för kommunens räkning av Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB.

För utförande av brandskyddskontroll, enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter, tas en avgift ut enligt denna taxa:

Taxa för brandskyddskontroll (pdf) , 170.7 kB, öppnas i nytt fönster.

För att få installera en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden. För mer information och ansökningsblankett, se sidan Kamin och eldstad

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Om brister som innebär fara för annan olyckshändelse än brand upptäcks vid kontrollen,
ska den som gör kontrollen underrätta den ansvariga myndigheten om detta.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperatur
  • Tryckförhållanden

Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande
byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 juni 2021