Brandskyddskontroll

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för renöring och brandskyddskontroll.

Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

  • Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker.
  • Sotning handlar om att ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB

Brandskyddskontroll ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett och har skrivit avtal med. Det sker enligt en tidsintervall (frist) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat.

Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad och godkänd för att få användas.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs idag för kommunens räkning av Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB.

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa:

Taxa för brandskyddskontroll 2020 (pdf)

För att få installera en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden. För mer information och ansökningsblankett, se sidan Kamin och eldstad

Tidsintervaller, frister för rengöring och brandskyddskontroll i Mullsjö kommun.

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) Lag (2003/778) och därtill hörande förordning regleras vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Tidsintervallen för hur ofta kontroll skall ske fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommunen beslutar om vilka sotningsintervaller och avgifter som gäller. Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Nedanstående objekt omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll.

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna
  • Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar
  • Lokaleldstäder
  • Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Läs mer om fristerna och förordningarna i dokumentet Frister för rengöring och brandskyddskontroll (pdf)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2020