Brandfarlig vara i hemmet

Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser innebär både brand och explosionsrisk om dessa inte hanteras på rätt sätt. Därför finns det begränsningar för hur mycket ett hushåll, en bostad får ha och var det får förvaras.

I hushållet får det bara förvaras brandfarliga varor för hushållets eget behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste ett tillstånd finnas.

Använd originalförpackningar

Det är av stor betydelse att de brandfarliga varorna förvaras i originalförpackningar eller förpackningar som är godkända för brandfarliga varor. Förvaringen ska ske på ett betryggande sätt. Exempel på brandfarliga varor: gasol, acetylen, fotogen, bensin, lacknafta, förtunning, spolarvätska och tändvätska.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

”Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra brand eller explosion som inte är avsedd och för att förebygga och som begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion.”

Vindsförråd: Ingen förvaring.

Fristående eller avskilt förråd: Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor.

Bostadsdel: Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage: Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning.

Källare: I ventilerat utrymme, till exempel hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska.

Dessutom får 5 liter acetylen hanteras i utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Vid placering i garage ska den skyddas mot påkörning.

Vindsförråd: Ingen förvaring

Varje lägenhet: Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. På balkongen får förvaras gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i 25 liters storlek, gärna i ett skåp.

Hobbylokal: Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, till exempel hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Garage i bottenplan: Fordon med tank och reservdunk: I garage i bottenplan till flerbostadshus eller garage för flera hushåll i bottenplan får ingen brandfarlig gas eller vätska i lös behållare förvaras.

Källarförråd: Ingen förvaring

Övrigt: På grund av risken för brand eller explosion får inte gasflaskor, sprayburkar och brandfarlig vätska förvaras i kylskåp. Rökning eller öppen eld får inte förekomma i anslutning till brandfarlig vara. Personer som hanterar brandfarlig vara ska ha kännedom om riskerna.

Senast uppdaterad:
30 november 2021