Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats, inom bebyggda områden samt privata tomter. Det gäller alla!

Nedskräpning innebär att skräp som till exempel glas, papper, engångsgrillar, fimpar, byggavfall, möbler, skrotbilar och hemelektronik har lämnats på fel plats.

Skräp kan påverka miljön genom att farliga ämnen läcker ut. Djur och människor kan skadas. Det är även fult och störande. Läs mer på webbplatsen Håll Sverige rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljöförvaltningen har som myndighet möjlighet att förelägga den som skräpat ned att städa efter sig. Dessutom kan ärendet hamna hos polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott.

Nedskräpning innebär att skräp har lämnats på fel plats. Nedskräpning kan påverka miljön och människors hälsa. Farliga ämnen kan läcka ut. Djur och människor kan skadas. Det kan vara fult och störande.

Fastighetsägaren har enligt lag ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Maskrosor som växer vilt eller oklippt gräsmatta är INTE att betrakta som ovårdad tomt.

En uttjänt bil

En uttjänt bil får inte överges eller förvaras på ett sätt så att den är en risk för människors hälsa eller miljön. Skrotbilen betraktas som farligt avfall så länge den innehåller vätskor och komponenter som är skadliga för miljön, exempelvis bly, kvicksilver och oljor. Den som äger bilen är ansvarig. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Skrotning av bilar är reglerad i bilskrotningsförordningen (2007:186).

  • 15 kapitlet, 26 § miljöbalken (MB)

Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

  • 8 kapitlet, 15 § Plan- och bygglagen (PBL)

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024