PCB

PCB är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och miljö. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att inventera och sanera PCB i en byggnad.

  • Eventuellt sker samråd med miljöförvaltningen med anledning av inventeringsresultat och handlingsplan.
  • Vid upphandling av sanering är det viktigt att kontrollera att de personer som ska genomföra saneringen har behörighet.

Förordning (2007:19) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om PCB med mera med ändringar införda genom 2010:963 ställer bland annat krav på inventering och sanering av PCB (en- och tvåbostadshus undantagna).

Fastighetsägaren är ansvarig för inventering och sanering

Anmälan om inventering

Först gör man en inventering. När inventering av PCB har genomförts ska blanketten "Anmälan om inventering av PCB i byggnad" fyllas i skickas in till Miljöförvaltningen. En för varje fastighet och byggnad. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Ett råd till fastighetsägare inför upphandling är att anlita fogentreprenörer som arbetar enligt de metoder Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR, rekommenderar vid sanering. Fråga också efter referenser från tidigare saneringsarbeten.

Anmälan om sanering

Anmälan ska ske i god tid, senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

Du anmäler genom att fylla i och skicka in blanketten "Anmälan om PCB-sanering". Miljöförvaltningen granskar anmälan och besvarar den. Miljöförvaltningen genomför eventuellt inspektioner vid saneringen. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Anmälan bör innehålla en beskrivning av den saneringsmetod som kommer att användas, de försiktighetsmått som planeras vid saneringen och tidplan.

En sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls. Gör en egen kontrollplan för att kontrollera att hela saneringsarbetet blir genomfört med god kvalitet. Gör kontroller av saneringsarbetet på plats.

För fog- och golvmassor finns krav på sanering.

  • Över 500 ppm (500 mg/kg) - ska redan vara sanerade 2016. Finns fog kvar ska sanering ske snarast.
  • Om halterna ligger mellan 50-500 ppm - sanering ska ske i samband med rivning, renovering eller ombyggnation
  • Under 50 ppm - Inga krav på åtgärder.
Övriga produkter, varor och utrustningar som innehåller PCB ska märkas tydligt.

Vid en rivning av en byggnad ska en anmälan lämnas till Plan- och byggenheten innan rivningen.

Vid rivning av byggnad med PCB måste man ta bort det material som sitter intill PCB-fogen, eftersom PCB kan ha vandrat in i angränsande material. Även om fogen tidigare har sanerats, ska angränsande material tas bort. Det förorenade materialet ska hanteras rätt, läs mer om hur på sidan Farligt avfall.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024