Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om kriterier för skolskjuts för Mullsjö kommun är uppfyllda.

Skolskjuts avser en transport av en elev från en plats i anslutning till elevens hem till den plats i anslutning till där utbildningen bedrivs och tillbaka under skoldagar, i anslutning till skolans start- och sluttider (ramtider).

Läs mer om kriterier i Mullsjö kommuns skolskjutsreglemente (pdf 276,78KB) , 278.8 kB.

Om elev uppfyller reglerna för skolskjuts, skall vårdnadshavare lämna in ansökan om skolskjuts läsårsvis (inför varje läsår) via Mullsjö kommuns e-tjänst:

För elever och vårdnadshavare med skyddade personuppgifter görs ansökan via blankett. Kontakta skolskjutshandläggaren för mer information om detta, mahmoud.addas@mullsjo.se

Ansök 15/3 - 30/4

Inlämning av skolskjutsansökan för varje nytt läsår börjar den 15 mars via kommunens e-tjänst. Inlämning av ansökningar för nytt läsår stänger den 30 april.

Handläggningstiden för ansökningar är från och med den 2 maj till och med den 15 juni. Det innebär att alla beslut om skolskjuts kommer vara klara att publicera i vårdnadshavarportalen för skolskjuts den 20 juni för de som ansökt inom den tid som anges ovan.

Ansökningar som kommer in efter den 30 april kommer att behandlas under augusti månad. Handläggningstiden för dessa ansökningar är 5 – 6 veckor.

Behandling av skolskjutsansökningar (ansökan i mån av plats) sker efter skolstart under september månad då kommunen behöver veta hur många lediga platser som kan användas för sådana beslut.

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget och det är därmed tidsbegränsat.

Vårdnadshavare skall lämna in ansökan om skolskjuts läsårsvis (inför varje läsår).

Du kan ansöka om skolskjuts närsomhelst under innevarande läsår och din ansökan behandlas normalt inom 5–6 veckor.

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola som har Mullsjö kommun som hemkommun, kan ha rätt till skolskjuts i enlighet med gällande huvudlagregler eller detta reglemente på grund av:

  • Färdvägens längd (avstånd)
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

En elev kan bara beviljas skolskjuts om kraven i huvudlagregler eller skolskjutsreglemente är uppfyllda.

Färdvägens längd (avstånd)

Ålder och färdvägens längd är utgångspunkter för bedömningen av om en elev har rätt till skolskjuts.

Ett sådant behov av skolskjuts föreligger om avståndet är minst:

2 km för elever i förskoleklass.
2 km för elever i skolår 1 - 3 grundskolan.
3 km för elever i skolår 4 - 6 grundskolan.
4 km för elever i skolår 7 - 9 grundskolan och anpassad gymnasieskola.
2 km för elever i skolår 1 – 6 anpassad grundskola.
3 km för elever i skolår 7 - 9 anpassad grundskola.

Ovan angivna avståndsregler gäller även för avstånd till anvisad hållplats eller uppsamlingsställe, som vidare beskrivs nedan.

Elever boende i ett sammanhängande bostadsområde behandlas lika vid bedömning av rätt till skolskjuts. Avståndet till skolan kan då för de närmast boende understiga ovan angivna avstånd. Med samma princip kan elever överstiga angivna avstånd ovan utan att beviljas skolskjuts.

Avståndet till skola/hållplats kan i undantagsfall bli något längre beroende på omständigheter som att det är närmaste hållplats, taxi/buss kan inte köra in på små vägar, dåligt vägunderhåll med mera.

När en elev regelbundet bor växelvis lika mycket hos sina vårdnadshavare, anses den berörda eleven ha två likvärdiga hem. Eleven har i dessa fall rätt att bedöma sitt behov av skolskjuts utifrån varje adress för sig. Detta gäller bara när båda föräldrarna är vårdnadshavare (delad vårdnad).

Elevens rätt till kostnadsfri skolskjuts skall endast bedömas i förhållande till båda hemmen om dessa båda hem finns i Mullsjö kommun.

För att konstatera växelvis boende skall vårdnadshavare vid ansökan kunna visa på ett schema, avtal eller dom som styrker omfattningen av elevens vistelse hos respektive part.

Vid växelvis boende ansvarar vårdnadshavarna för att i god tid lämna in ett schema över elevens vistelsetider så att skolskjutsen kan samordnas.

Vid växelvis boende finns ingen skyldighet att anordna skolskjuts utanför hemkommunen, och Mullsjö kommun anordnar därför inte skolskjuts utanför elevens hemkommun.

I vissa situationer eller på sträckor där det med säkerhet, efter en samlad bedömning, kan antas att trafikförhållandena kommer att försämras vintertid på ett sådant sätt att elevens säkerhet kommer att vara i fara kan skolskjuts beviljas på förhand.

Sådan skolskjuts benämns ”vinterskjuts” och omfattar perioden från och med den 1 november till och med den 31 mars.

Kyla, blåst och/eller mörk skog ligger inte till grund för trafiksäkerhetsbedömningen vid beviljandet av vinterskjuts.

Rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anpassas till varje elevs skoltider.

Skollagen föreskriver att varje kommun är skyldig att beakta vad som är ändamålsenligt för eleverna, och se till att de inte får längre väntetider och restider än vad som är nödvändigt.

Skolskjuts utförs kollektivt, och detta innebär väntetider och restider för vissa elever.

Väntetiden på skolan före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga en timma per tillfälle eller 5 timmar per vecka.

Eleven behöver normal tid på sig för att förbereda sig innan första lektionens början, samt efter sista lektionen för att nå skolskjutsområdet. Därför räknas inte de första 10–15 minuterna innan första lektionens början och efter sista lektionens slut som väntetid.

Restiden bör inte överstiga 60–80 minuter per tur. Tidsåtgången som krävs för vägen mellan hemmet och hållplatsen ingår inte i elevens restid.

Vissa väntetider och restider före och efter skolan kan vara nödvändiga för samordning av elever med olika skoltider.

Skolskjuts beviljas inte för en elev i grundskolan för resor mellan elevens hem och fritidshemsplacering eller korttidstillsyn.

Beviljad skolskjuts för en elev i anpassad grundskola / anpassad gymnasieskola kan utföras som dagliga samordnade resor från antingen bostad eller korttidsvistelse till antingen skola eller fritidshem. Efter skoldagens slut transporteras eleverna samordnat till antingen bostad, korttidsvistelse eller den kommunala omsorgsform som tar vid efter skolan. Eleven har endast rätt till en transport i vardera riktningen per dag och det gäller under läsåret, ej lov och lediga dagar.

Läs mer om ansvarsfördelning i Mullsjö kommuns skolskjutsreglemente (pdf 276,78KB) , 278.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid varje ansökan om skolskjuts gör Mullsjö kommun en individuell bedömning av elevens behov av skolskjuts med utgångspunkt i de lagar som reglerar rätten till skolskjuts. Samtliga förutsättningar som kan medföra rätt till skolskjuts skall prövas och det skall göras i varje enskilt fall för sig med hänsyn till varje elevs individuella förhållanden.

Individuell bedömning och beslut om skolskjuts sker efter ansökan från vårdnadshavare samt inför varje nytt läsår.

Detta kan leda till att syskon som bor på samma adress bedöms ha olika behov av skolskjuts, ett kan ha rätt till skolskjuts och det andra inte. Detsamma gäller för släktingar eller kusiner.

Mullsjö kommun svarar inte för skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall. Alla elever som är folkbokförda i Mullsjö kommun omfattas av en försäkring mot olyckor, till och med 17 års ålder eller så länge de går i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Denna försäkring täcker transport till skolenheten om en elev skadar sig i samband med en olycka och under en kortare period inte kan ta sig till skolenheten. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att kontakta upphandlat försäkringsbolag i händelse av olycka.

Se information och kontakter på kommunens hemsida:

https://www.mullsjo.se/barn-och-utbildning/forsakring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga in på vårdnadshavarportal för att se skolskjutsbeslut, res-schema, hållplats mm

https://skolskjuts.se/parentportal/Mullsjo/guardian Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget och det är därmed tidsbegränsat.

Om du skickar in din ansökan mellan 15 mars och 30 april kommer du att få ett beslut i vårdnadshavarportalen för skolskjuts senast den 20 juni.

Ansökningar som kommer in efter den 30 april kommer att behandlas under augusti månad. Handläggningstiden för dessa ansökningar är 5 – 6 veckor.

Behandling av skolskjutsansökningar (ansökan i mån av plats) sker efter skolstart under september månad då kommunen behöver veta hur många lediga platser som kan användas för sådana beslut.

Av beslutet skall det framgå att kommunen vid förändring av de omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet, kan komma att ändra beslutet samt att den enskilde eleven och dennes vårdnadshavare är skyldig att anmäla till kommunen om förutsättningarna förändrats. Förutsättningarna för skolskjutsen kan komma att justeras på grund av ändrade förhållanden.

Individuell prövning sker av samtliga ansökningar om skolskjuts.

Skolskjutsbeslut utfärdas digitalt genom skolskjutsportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. All information om beslutet och resor finns på vårdnadshavarportal för skolskjuts.

Överklaga beslut om skolskjuts

Läs mer om hur kan du överklaga beslut om skolskjuts i Mullsjö kommuns skolskjutsreglemente (pdf 276,78KB) , 278.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Självskjuts kan beviljas i de fall en elev uppfyller kraven för att beviljas skolskjuts men inte kan nyttja de transportmedel som kommunen använder för sådan skjuts.

Om det finns särskilda skäl kan kommunen i samråd med vårdnadshavaren avtala om så kallad självskjutsersättning.

Ersättningar lämnas med ett månatligt belopp (18,50 kr per mil), dock högst 1/30 av det basbelopp som gällde vid ingången av respektive aktuellt läsår. Detta belopp avrundas nedåt till helt tiotal kronor.

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för inkomståret 2023 till 52 500 kr.

Elevs sjukfrånvaro eller annan frånvaro skall anmälas till skolskjutsentreprenören om elev bor så att bussen åker extra för denne elev. Avbokning skall göras senast en dag i förväg. Vid plötslig sjukdom görs avbokning omgående.

Avbokning gör vårdnadshavare till bussens mobiltelefon genom att skicka sms. Skulle du inte ha detta mobilnummer frågar du chauffören om det. Bekräftelse på avbokningen kommer inte skickas till vårdnadshavare. Vid längre tids frånvaro kontaktas entreprenören via mail info@hallestabuss.se

Om elev bor på en sträcka där skolskjutsen ändå passerar enligt tidtabell behövs ingen avbokning göras.

Om du vill avboka elevens skolskjuts helt så kontaktar du Kommunens skolskjutshandläggare mahmoud.addas@mullsjo.se
Uppge elevens namn och födelsedatum.

Här hittar du informationsmaterial som vänder sig till barn mellan 6-12 år som ska börja åka skolskjuts.

Vid händelser, synpunkter eller klagomål kontaktas kommunen via e-post:

skolskjuts@mullsjo.se eller kommun@mullsjo.se

Här kan du ta del av fullständiga reglementet för skolskjuts i Mullsjö kommun. skolskjutsreglemente (pdf 276,78KB) , 278.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 september 2023