Öppen fritidsverksamhet för årskurs 4 till 6

Öppen fritidsverksamhet kommer från och med höstterminen ersätta fritids för årskurs 4 till 6. Vecka 32 övergår den nuvarande fritidsverksamheten till en öppen fritidsverksamhet.

Verksamheten

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn från höstterminen de fyller 10 år till och med vårterminen de fyller 13 år.

Barnet anmäls till verksamheten och det är du som vårdnadshavare tillsammans med barnet som avgör när och hur ofta barnet ska delta.

Den öppna fritidsverksamheten är en plats där barnen kan mötas, spela spel, äta mellanmål. Under veckan görs också olika utflykter. Personal och barn planerar gemensamt och barnen har ett stort inflytande över aktiviteter och innehåll.

Öppen fritidsverksamhet är en pedagogisk verksamhet som kompletterar skolan och erbjuder barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.

14 kap. § 7 Skollagen beskriver den öppna fritidsverksamheten.

Öppettider

Skoldagar från klockan 14.00 till 17.00.

Lov- och A-dagar från klockan 8.00 till 17.00.

Plats

Verksamheten har sin bas i lokaler på Gunnarsboskolan 4-6 men kommer också vistas på andra utflyktsmål i Mullsjö.

Kostnader

Maxtaxa är 493 kr/månad.
I avgiften ingår mellanmål samt aktiviteter och utflykter. På lov- och A-dagar ingår även lunch.

Ansvarsfrågan

Öppen fritidsverksamhet innebär just att verksamheten är öppen för de barn som är anmälda, se anmälan nedan. Barn och vårdnadshavare har tillsammans med den öppna fritidsverksamheten en överenskommelse om start- och sluttider samt kring hemgång. Personalen ansvarar för barnet när det deltar i verksamheten, men när barnet lämnar den ledarledda verksamheten övergår ansvaret till vårdnadshavarna.

Försäkring

Det försäkringsskydd som barnet har i skolan gäller även i den öppna fritidsverksamheten.

Alla som önskar plats gör en anmälan via blanketten Anmälan till öppen fritidsverksamhet(pdf).

Har ditt barn redan idag en plats på  fritids (årkurs 3) eller Fritidsklubben (årskurs 4 till 6) ska denna plats avslutas (2 månaders uppsägningstid gäller ej i detta fall) och en ny anmälan ska göras.

Det finns möjlighet att om särskilda skäl föreligger ansöka om behovsplacering på Fritidshem. Detta gäller när ditt barn har behov utifrån nedanstående kriterier och du som vårdnadshavare önskar ett större stöd för ditt barn än vad den öppna fritidsverksamheten kan ge. När en ansökan har inkommit gör skolans elevhälsa en individuell bedömning i dialog med dig som vårdnadshavare och vid beslut om behovsplacering tas ett planeras ett upplägg fram utifrån behoven. Vid frågor kontakta skolledningen på Gunnarsboskolan.

Särskilda skäl innebär

  1. Att eleven har fysiska/medicinska skäl som finns dokumenterat av läkare i läkarintyg.
  2. Att eleven har psykiska skäl som är utrett av specialpedagog och psykolog och har ett upprättat åtgärdsprogram.
  3. Att det finns särskilda skäl. Enligt skollagen omfattar särskilda skäl elever vars föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade, fullgör värnpliktstjänstgöring eller är intagna på behandlingshem eller kriminalvårdsanstalt.

Här hittar du blankett till Ansökan om behovsplacering(pdf)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2020