Avgifter och regler

På den här sidan finns information om vilka avgifter och regler som gäller vid placering på fritidshem. Fritidshem för barn 6-13 år.

Inkomst och avgift

Avgiften är en procentandel av hushållets avgiftsgrundande inkomst (inklusive skatt, se nedan). Vi tillämpar dock maxtaxa, vilket innebär att det finns ett maxbelopp. Maxbeloppet styrs av ett inkomsttak som regleras årligen.
Inkomsttaket från och med januari år 2023 är 54.830 kronor per månad i enlighet med Skolverkets beräkningar.


Antal barn

1

2

3

Procentandel av hushållets avgiftsgrundande inkomst

2%

1%

1%


 • Månadsavgiften betalas innevarande månad under hela året från och med det datum då barnet fått en placering, (inklusive eventuell inskolningstid).
 • Månadsavgiften betalas även om barnet är frånvarande. Om barnet är frånvarande i mer än två veckor i rad på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om avdrag. Du kan också ansöka om avdrag ifall ditt barn är frånvarande i mer än två veckor på grund av extra ordinära händelser, exempelvis pandemi.
 • När placering upphör debiteras avgift till och med den dag platsen
  lämnas förutsatt att platsen skriftligt sagts upp minst två månader dessförinnan.
 • Om du inte betalar månadsavgiften i tid kommer du att få påminnelse och så småningom krav.
 • Vid utebliven betalning kan ditt barn bli avstängt och ingen ny plats erbjuds förrän skulden är betald.


Exempel på avgiftsgrundande inkomster inklusive skatt:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag till barn till den del det utgör arvode
 • Sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildning avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av näringsverksamhet

När du ansöker om plats på fritidshem till ditt barn behöver vi få uppgifter om hushållets inkomst. Detta redovisar du genom att logga in på e-tjänsten:

 • Tänk på att redovisa all skattepliktig inkomst.
 • Ibland kontrollerar vi inkomstuppgifterna med uppgifter från Försäkringskassan eller Skatteverket.
 • Om du inte redovisar aktuell inkomst kommer du att få betala maxtaxa.
 • Om hushållets inkomst förändras på grund av ändrad sysselsättning eller familjesituation måste du lämna nya inkomstuppgifter.
 • Om vi tagit ut felaktig avgift reglerar vi det i efterhand.

Schema

Barnets schema läggs av dig som vårdnadshavare direkt in i appen Edlevo.

Närvarotid

I närvarotiden ska, förutom arbetstid/studietid, även skälig restid beräknas.
Närvarotid räknas från och med att barnet kommer till fritidshemmet till och med när barnet lämnar fritidshemmet. Vid semester eller annan ledighet från arbetet eller studier gäller inte rätten till omsorg. När slutdatum för studier eller tidsbegränsad anställning är känt skall detta anges vid ansökan.

Om du är föräldraledig

Vid föräldraledighet erbjuds barnet att gå kvar på fritidshemmet en månad efter att syskonet föds. Barnet välkomnas då till fritidshemmet varje dag efter skolans slut fram till klockan 15:30, dock erbjuds inte morgonomsorg. Vill du avsluta platsen i samband med syskonets födelse sägs platsen upp två månader innan beräknad nedkomst.

Om du är arbetslös

Anmälan om arbetslöshet ska lämnas skriftligt till Barn- och utbildningsförvaltningen så snart arbetslösheten blir känd. Vid permittering/uppsägning av tjänst har man rätt att ha kvar fritidshemsplatsen i två månader räknat från det datum uppsägningen blev känd.
Barnet välkomnas då till fritidshemmet varje dag efter skolans slut fram till klockan 15:30, dock erbjuds inte morgonomsorg eller lovomsorg. Vill man ta hem barnet omgående, avslutas platsen vid detta datum. Betalning sker till och med det datum placeringen avslutas.

Ditt barn har utan kostnad rätt till en passiv plats under tiden du är aktivt arbetssökande. Den passiva platsen kan aktiveras de dagar du behöver fritidshemsplats beroende på tillfälliga vikariat eller dylikt. Debitering sker för beställd tid enligt gällande avgiftssystem. Schema ska lämnas in för önskad närvarotid vid varje tillfälle.

Lovomsorg

Möjlighet erbjuds att köpa fritidshemsplats under lovdagar efter överenskommelse med rektor. Debitering sker för beställd tid enligt nedan. Schema ska lämnas in för önskad närvarotid vid varje tillfälle.


Dagar per månad

1

2

3

1 till 2

0,5%

0,5%

0,5%

3 till 9

1%

0,7%

0,7%

Fler än 10

2%

1%

1%

Du säger upp plats via e-tjänsten:

Uppsägningstiden räknas två månader från den dag din uppsägning registrerats hos oss.

Om en plats inte utnyttjas under två månader har barn- och utbildningsförvaltningen rätt att säga upp platsen med undantag för särskilda skäl.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 september 2023