Avgifter och regler

Månadsavgiften per barn beräknas som en procentandel av hushållets sammanlagda inkomster innan skatt. 

Inkomst och avgift

Avgiften är en procentandel av hushållets avgiftsgrundande inkomst (inklusive skatt, se nedan). Vi tillämpar dock maxtaxa, vilket innebär att det finns ett maxbelopp. Maxbeloppet styrs av ett inkomsttak som regleras årligen. Inkomsttaket fr.o.m. januari år 2021 är 50.340 kronor per månad i enlighet med Skolverkets beräkningar.


Antal barn

1

2

3

4

Vistelsetid upp till 15 timmar i veckan

2%

1%

0,8%

gratis

Visstelsetid över 15 timmar i veckan

3%

2%

1%

gratis


Allmän förskola är avgiftsfri 15tim/vecka på fasta förutbestämda dagar och tider.

För barn 3-5år som har vistelsetider utanför den allmänna förskolan får, från och med augusti året de fyller 3 år till och med juli året de fyller 6 år, en avgiftsreducering och debiteras enligt nedan.


Allmän förskola 3-5år

1

2

3

4

Allmän förskola 15 timmar

gratis

gratis

gratis

gratis

Vistelsetid över 15 timmar

2,17%

1,17%

0,83%

gratis


 • Månadsavgiften betalas innevarande månad under hela året från och med det datum då barnet fått en placering.
 • Månadsavgiften betalas även om barnet är frånvarande. Om barnet är frånvarande i mer än två veckor i rad på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om avdrag. Du kan också ansöka om avdrag ifall ditt barn är frånvarande i mer än två veckor på grund av extra ordinära händelser, exempelvis pandemi.
 • Om du inte betalar månadsavgiften i tid kommer du att få påminnelse och så småningom krav.
 • Vid utebliven betalning kan ditt barn bli avstängt från förskolan och ni erbjuds ingen ny plats förrän skulden är betald.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster inklusive skatt:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag till barn till den del det utgör arvode
 • Sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildning avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av näringsverksamhet

Redovisa inkomst

 • När ditt barn får en plats i förskolan behöver vi få uppgifter om hushållets inkomst. Detta redovisar du genom att logga in på e-tjänsten Tieto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Tänk på att redovisa all skattepliktig inkomst.
 • Ibland kontrollerar vi inkomstuppgifterna med uppgifter från Försäkringskassan eller Skatteverket.
 • Om du inte redovisar inkomsten kommer du att få betala maxtaxa.
 • Om hushållets inkomst förändras på grund av ändrad sysselsättning eller familjesituation måste du lämna nya inkomstuppgifter.
 • Om vi tagit ut felaktig avgift reglerar vi det i efterhand.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter.

Närvaro, frånvaro och schema

Om du arbetar eller studerar

Ditt barn har rätt att vara på förskolan under den tid du arbetar eller studerar samt under restiden till och från arbetet eller studierna. När du är ledig är ditt barn också ledigt från förskolan.

Om du arbetar natt har ditt barn har rätt att vara på förskolan i upp till 40 timmar det vill säga heltid. Vistelsetiden vägs ihop med hela familjebilden utifrån vårdnadshavares arbetstid/studietid.

Om du arbetar skift har ditt barn rätt att vara på förskolan under tiden du arbetar samt restid till och från arbetet. Då skiftarbete varierar i hög grad kan individuella lösningar göras. Rektorn i förskolan gör bedömning i enskilda fall.

Schema

När barnet får en plats i förskolan ska schemat registreras i apped Tieto Edu. Schemat ska utgå ifrån att den vårdnadshavare som börjar arbeta sist lämnar barnet på förskolan och att den vårdnadshavare som slutar tidigast hämtar barnet. Schemat ligger till grund för månadsavgiften samt förskolans planering. Registrera ett nytt schema in i så god tid som möjligt om något förändras.

Om du är föräldraledig eller arbetslös

Om du är föräldraledig för annat barn eller om du är arbetslös har ditt barn rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka. Dessa timmar är förlagda på fasta dagar och tider. Tänk på att anmäla när du är tillbaka i arbete eller studier igen.

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt måste du meddela förskolan. Anmäl frånvaro via appen Tieto Edu.

Tänk på att låta barnet vara hemma tillräckligt länge för att orka med förskolan. Då visar du också hänsyn genom att minska risken för att andra blir smittade.

Förskolan följer 1177 och deras sjukdomspolicy vilket bland annat innebär att barnets allmäntillstånd, dvs. hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Barnet kan ibland vara piggt och aktivt hemma, men orkar ändå inte vara med i barngruppen. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och tid för återhämtning. Personalen tar inte tempen på barnet för att avgöra om barnet kan vistas på förskolan, utan bedömningen görs utifrån barnets allmäntillstånd.

När du själv blir sjuk

Om du som vårdnadshavare blir sjuk försöker personalen att anpassa ditt barns schema efter dina behov. Du har dock inte rätt att lämna ditt barn till förskolan utöver barnets ordinarie schema. Om du är sjuk ofta eller under en längre period kan vi be dig lämna läkarintyg till förskolan.


Rätt till allmän förskola

Ditt barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Denna rätt gäller oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller inte. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar förlagda på tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider, vilket innebär att ditt barn är ledig från förskolan under skolans lov till exempel påsklov, sommarlov, höstlov och så vidare.

Meddela förskolans personal samt kommunens handläggare om du önskar allmän förskola till ditt barn.

Mer information om allmän förskola

Läsår 2021/2022 - Allmän förskola för barn födda 2016, 2017, 2018(pdf) , 80.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Köregler för förskola

Barnet ska ha fyllt ett år för att få en placering.

 • Ködatum
 • Barn som bedömts vara i behov av särskilt stöd 2 Kap 3§, i skollagen
 • Syskonförtur (när ett syskon har en placering så har det nyanmälda syskonet förtur till samma förskola och endast den)
 • Barn som har rätt till allmän förskola (3-5 år)
 • Omplacering till förstahandsval (ködatum gäller) augusti månad
 • Övriga barn i kö

Om köanmälan gjorts tidigare än 6 månader innan önskat startdatum, så räknas ködatum tidigast 6 månader innan önskad placering beräknas erbjudas.

Erbjudande

När vi har en plats att erbjuda skickar vi ett platserbjudande till dig.
Du har då möjlighet att välja något av följande:

 • Acceptera erbjudandet
 • Avböja erbjudandet
 • Acceptera erbjudandet och välja att stå kvar i omplaceringskö till ert 1:a-handsval

Sökande vårdnadshavare måste svara på erbjudandet för att det ska bli godkänt.
Även om du väljer att avböja erbjudandet så måste du besvara det.

Om du vill besöka den erbjudna förskolan innan du svarar på erbjudandet, kontaktar du rektor eller koordinator för respektive förskola.

Acceptera erbjudandet

Accepterar du erbjudandet placerar vi barnet på den erbjudna förskolan och skickar ett placeringsmeddelande till dig. Barnet tas bort ur kön och förskolan kontaktar dig för att bestämma tid för introduktion.

Avböja erbjudandet

Avböjer du erbjudandet kommer barnet tas bort ur kön. Du kan anmäla barnet till kön igen, och får då ett nytt ködatum.

Acceptera erbjudandet och stå kvar i kön till 1:a-handsvalet

Accepterar du erbjudandet men väljer att stå kvar i omplaceringsskö till ditt 1:a-handsval, kommer vi att placera barnet på den erbjudna förskolan och skicka ett placeringsmeddelande till dig. Förskolan kommer kontakta dig för att bestämma tid för introduktion.

Barnet finns kvar i omplaceringskön och när vi har möjlighet att erbjuda en plats på ditt 1:a-handsval kommer du få erbjudande om det.

Omplacering

När du får hem erbjudande om omplacering till annan förskola har du bara möjlighet att acceptera eller att avböja, i övrigt gäller samma regler som ovan. Omplacering sker i augusti månad.


Barn- och utbildningsnämnden har fastställt ovan beskrivna köregler för samtliga kommunala och fristående förskolor.

I kommunens förskolor tillämpas föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du som vårdnadshavare har en viktig och aktiv roll. Introduktionen pågår i regel en vecka, men det kan variera från ett barn till ett annat. Under introduktionens andra vecka behöver du som vårdnadshavare vara lätt att nå och flexibel med dina arbetstider.

Introduktionen inleds med att ni inbjuds till ett introduktionsmöte där mer information om intoduktionen samt förskolans innehåll och utbildning ges.

Avgift betalas under introduktionstiden.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 augusti 2021