Avgifter och regler

Månadsavgiften per barn beräknas som en procentandel av hushållets sammanlagda inkomster innan skatt. 

Inkomst och avgift

Avgiften är en procentandel av hushållets avgiftsgrundande inkomst (inklusive skatt, se nedan). Vi tillämpar dock maxtaxa, vilket innebär att det finns ett maxbelopp. Maxbeloppet styrs av ett inkomsttak som regleras årligen. Inkomsttaket från och med januari år 2023 är 54.830 kronor per månad i enlighet med Skolverkets beräkningar.


Antal barn

1

2

3

4

Vistelsetid upp till 15 timmar i veckan

2%

1%

0,8%

gratis

Visstelsetid över 15 timmar i veckan

3%

2%

1%

gratis


Allmän förskola är avgiftsfri 15tim/vecka på fasta förutbestämda dagar och tider.

För barn 3-5 år som har vistelsetider utanför den allmänna förskolan får, från och med augusti året de fyller 3 år till och med juli året de fyller 6 år, en avgiftsreducering och debiteras enligt nedan.


Allmän förskola 3-5år

1

2

3

4

Allmän förskola 15 timmar

gratis

gratis

gratis

gratis

Vistelsetid över 15 timmar

2,17%

1,17%

0,83%

gratis


 • Månadsavgiften betalas innevarande månad under hela året från och med det datum då barnet fått en placering.
 • Månadsavgiften betalas även om barnet är frånvarande. Om barnet är frånvarande i mer än två veckor i rad på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om avdrag. Du kan också ansöka om avdrag ifall ditt barn är frånvarande i mer än två veckor på grund av extra ordinära händelser, exempelvis pandemi.
 • Om du inte betalar månadsavgiften i tid kommer du att få påminnelse och så småningom krav.
 • Vid utebliven betalning kan ditt barn bli avstängt från förskolan och ni erbjuds ingen ny plats förrän skulden är betald.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster inklusive skatt:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag till barn till den del det utgör arvode
 • Sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildning avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av näringsverksamhet

Redovisa inkomst

 • När ditt barn får en plats i förskolan behöver vi få uppgifter om hushållets inkomst. Detta redovisar du genom att logga in på e-tjänsten:
 • Tänk på att redovisa all skattepliktig inkomst.
 • Ibland kontrollerar vi inkomstuppgifterna med uppgifter från Försäkringskassan eller Skatteverket.
 • Om du inte redovisar aktuell inkomst kommer du att få betala maxtaxa.
 • Om hushållets inkomst förändras på grund av ändrad sysselsättning eller familjesituation måste du lämna nya inkomstuppgifter.
 • Om vi tagit ut felaktig avgift reglerar vi det i efterhand.

Om du arbetar eller studerar

Ditt barn har rätt att vara på förskolan under den tid du arbetar eller studerar samt under restiden till och från arbetet eller studierna. När du är ledig är ditt barn också ledigt från förskolan.

Om du arbetar natt har ditt barn har rätt att vara på förskolan i upp till 40 timmar det vill säga heltid. Vistelsetiden vägs ihop med hela familjebilden utifrån vårdnadshavares arbetstid/studietid.

Om du arbetar skift har ditt barn rätt att vara på förskolan under tiden du arbetar samt restid till och från arbetet. Då skiftarbete varierar i hög grad kan individuella lösningar göras. Rektorn i förskolan gör bedömning i enskilda fall.

Schema

När barnet får en plats i förskolan ska schemat registreras i apped Edlevo. Schemat ska utgå ifrån att den vårdnadshavare som börjar arbeta sist lämnar barnet på förskolan och att den vårdnadshavare som slutar tidigast hämtar barnet. Schemat ligger till grund för månadsavgiften samt förskolans planering. Registrera ett nytt schema in i så god tid som möjligt om något förändras.

Om du är föräldraledig eller arbetslös

Om du är föräldraledig för annat barn eller om du är arbetslös har ditt barn rätt till förskola 15 timmar per vecka. Dessa timmar är förlagda på fasta dagar och tider med undantag för semesterperiod. Tänk på att anmäla när du är tillbaka i arbete eller studier igen.

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt måste du meddela förskolan. Anmäl frånvaro via appen Edlevo.

Tänk på att låta barnet vara hemma tillräckligt länge för att orka med förskolan. Då visar du också hänsyn genom att minska risken för att andra blir smittade.

Förskolan följer 1177 och deras sjukdomspolicy vilket bland annat innebär att barnets allmäntillstånd, alltså hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Barnet kan ibland vara piggt och aktivt hemma, men orkar ändå inte vara med i barngruppen. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och tid för återhämtning. Personalen tar inte tempen på barnet för att avgöra om barnet kan vistas på förskolan, utan bedömningen görs utifrån barnets allmäntillstånd.

När du själv blir sjuk

De fyra första veckorna i din sjukskrivning kan du lämna ditt barn i förskolan efter ditt barns ordinarie schema. Om du blir sjukskriven längre än fyra veckor har alltid du rätt att lämna ditt barn på förskolan minst 15 timmar/vecka. Om du har behov av mer tid för ditt barn kontakta rektor för prövning.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år har det rätt till allmän förskola. Med det menas att det får gå 15 timmar i veckan avgiftsfritt (tisdagar, onsdagar och torsdagar 08:30 - 13:30). Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar. Ditt barn får alltså inte vara på förskolan på loven till exempel påsklov, sommarlov, höstlov och så vidare. Denna rätt gäller oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller inte.

Allmän förskola (15 timmar/vecka) är avgiftsfri under de fasta förutbestämda veckodagarna och tiderna under läsåret. Barn som enbart går i allmän förskola debiteras alltså inte någon avgift.

Om du vill ändra ditt barns placering till allmän förskola behöver du meddela förskolans personal samt Barn och utbildnings handläggare mahmoud.addas@mullsjo.se.

Barnet ska ha fyllt ett år för att få en placering.

 • Ködatum
 • Barn som bedömts vara i behov av särskilt stöd 2 Kap 3§, i skollagen
 • Syskonförtur (när ett syskon har en placering så har det nyanmälda syskonet förtur till samma förskola och endast den)
 • Barn som har rätt till allmän förskola (3-5 år)
 • Omplacering till förstahandsval (ködatum gäller) augusti månad
 • Övriga barn i kö

Om köanmälan gjorts tidigare än 6 månader innan önskat startdatum, så räknas ködatum tidigast 6 månader innan önskad placering beräknas erbjudas.

Erbjudande

När vi har en plats att erbjuda skickar vi ett platserbjudande till dig. Du har då möjlighet att välja något av följande:

 • Acceptera erbjudandet
 • Avböja erbjudandet
 • Acceptera erbjudandet och välja att stå kvar i omplaceringskö till ert 1:a-handsval

Sökande vårdnadshavare måste svara på erbjudandet för att det ska bli godkänt. Även om du väljer att avböja erbjudandet så måste du besvara det.

Om du vill besöka den erbjudna förskolan innan du svarar på erbjudandet, kontaktar du rektor eller koordinator för respektive förskola.

Acceptera erbjudandet

Accepterar du erbjudandet placerar vi barnet på den erbjudna förskolan och skickar ett placeringsmeddelande till dig. Barnet tas bort ur kön och förskolan kontaktar dig för att bestämma tid för introduktion.

Avböja erbjudandet

Avböjer du erbjudandet kommer barnet tas bort ur kön. Du kan anmäla barnet till kön igen, och får då ett nytt ködatum.

Acceptera erbjudandet och stå kvar i kön till 1:a-handsvalet

Accepterar du erbjudandet men väljer att stå kvar i omplaceringsskö till ditt 1:a-handsval, kommer vi att placera barnet på den erbjudna förskolan och skicka ett placeringsmeddelande till dig. Förskolan kommer kontakta dig för att bestämma tid för introduktion.

Barnet finns kvar i omplaceringskön och när vi har möjlighet att erbjuda en plats på ditt 1:a-handsval kommer du få erbjudande om det.

Omplacering

När du får hem erbjudande om omplacering till annan förskola har du bara möjlighet att acceptera eller att avböja, i övrigt gäller samma regler som ovan. Omplacering sker i augusti månad.

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt ovan beskrivna köregler för samtliga kommunala och fristående förskolor.

I kommunens förskolor tillämpas föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du som vårdnadshavare har en viktig och aktiv roll. Tänk på att introduktionen startar det datum ni erbjudits placering i förskolan

Introduktionen pågår i regel en vecka, men det kan variera från ett barn till ett annat. Under introduktionens andra vecka behöver du som vårdnadshavare vara lätt att nå och flexibel med dina arbetstider.

Introduktionen inleds med att ni inbjuds till ett introduktionsmöte där mer information om intoduktionen samt förskolans innehåll och utbildning ges.

Avgift betalas under introduktionstiden.

Om förskoleplatsen inte nyttjas kan du som regel behålla platsen i max 2 månader. För ett planerat uppehåll i förskola som överstiger två sammanhängande månader ska särskild prövning göras och godkännas av rektor.

För att kunna påbörja uppehåll måste barnet ha haft en placering i förskola om minst två månader. Under uppehållet betalas ordinarie månadsavgift. Vid oanmäld frånvaro i två månader sägs platsen upp av Barn & utbildningsförvaltningen. Återplacering kan inte garanteras i samma förskola.

Vid extraordinära händelser så som ex utbrott av Covid och RS-virus frångås ovan angivna tidsgränser och platsen får behållas 3 månader. Därefter kan en ny prövning göras. För blankett om ansökan om uppehåll, vänligen kontakta rektor.

Kontakt

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023