Så ser bilden av Mullsjö ut – inom och utanför kommunen

Vy över Mullsjön och en gångväg vid sidan om sjön.

I samband med att ett nytt platsvarumärke ska jobbas fram har kommunen gjort en nationell attitydundersökning för att ta reda på hur bilden av Mullsjö ser ut i övriga landet. Det har även funnits en enkät på kommunens webbplats där invånare i kommunen fått svara hur man beskriver sin plats, vilken känsla och personlighet som genomsyrar platsen, och vad man vill att Mullsjö ska vara känt för i framtiden.

Anonyma men med gott rykte

1019 personer har svarat på den nationella enkäten. De fick svara på om de känner till Mullsjö eller inte, om de har varit i Mullsjö, vad de associerar Mullsjö med och om de har en positiv eller negativ bild av Mullsjö.

Resultatet i korta drag:

  • Mullsjö är ganska okänt i övriga landet. 48 % svarar att de inte känner till Mullsjö alls, 46 % har en liten kännedom om Mullsjö. 6 % svarar att de känner till platsen ganska väl och endast 1 % har valt alternativet "mycket väl".
  • De som känner till Mullsjö eller har besökt Mullsjö har till största del fått med sig en positiv bild och upplevelse. 13 % anger att de har en positiv bild av Mullsjö, 86 % har svarat att bilden är neutral och endast 1 % har en negativ bild av Mullsjö.
  • 22 % har besökt Mullsjö någon gång, 14 % är osäkra på om de varit i Mullsjö och övriga har aldrig besökt Mullsjö.
  • Det som är vanligast att man associerar Mullsjö med är innebandy, sjöar, Småland, Jönköping, natur, VIP, camping och friluftsliv.
  • Många tänker också på ett pappersbruk när man hör ordet Mullsjö, då är det Munksjö pappersbruk man förväxlar det med.

Slutsatsen av undersökningen är att Mullsjö är relativt okänt för övriga Sverige, men de som känner till eller har besökt Mullsjö har i hög grad fått en positiv bild och upplevelse av platsen. För varumärkesarbetet innebär det att vi har ett bra utgångsläge att jobba vidare från. Vi har ett stort jobb att göra med att öka kännedomen och sätta Mullsjö på kartan, men vi har inga dåliga rykten att tvätta bort.

Tydlig bild inom kommunen

Alla invånare i Mullsjö har haft möjlighet att svara på en enkät som funnit tillgänglig på vår webbplats och våra sociala medier. 64 personer har svarat på enkäten. Trots att antalet svarande är få så går det att se tydliga röda trådar i svaren. Vi är helt enkelt väldigt överens om hur vi ser på vår plats.

  • De ord som är vanligast att man beskriver Mullsjö med är: natur, vacker, friluftsliv, trygghet, närhet, välkomnande och naturskönt.
  • När vi beskriver vår plats med en känsla är ordet ”lugn” allra vanligast. Hela 42 personer har använt ordet ”lugn” i sina svar. Andra känslor som återkommer i svaren är frihet, glädje, välmående, värme och gemenskap.
  • På frågan ”Vad vill du att vi är kända för om fem år?” svarar många att man vill att naturen och friluftslivet ska synas mer och att man vill att omgivningen ser på Mullsjö som en lugn plats där man kan andas och ladda batterierna. Flera har också svarat att man vill se fler evenemang som lockar besökare utifrån.

Resultatet från både den nationella attitydundersökningen och enkäten som gjorts inom kommunen kommer användas som underlag när vårt nya platsvarumärke jobbas fram. Undersökningarna utgör också en nulägesanalys – de visar hur bilden ser ut just nu och hur vi vill att varumärkesarbetet ska förändra och utveckla den bilden.

Här kan du läsa mer om arbetet med vårt platsvarumärke.

Med platsen Mullsjö menar vi alla platser i det geografiska området Mullsjö kommun, från Utvängstorp i norr till Bönared i söder.

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 maj 2023