Mätning av narkotika i avloppsvatten

Provtagningsflaskor på bord och kvinna i bakgrunden med laboratorierock på sig.

Mullsjö kommun är med i länsövergripande projekt för mätning av droghalter i avloppsvatten.

Nu startar Länsstyrelsen ett gemensamt projekt för att mäta vilka
narkotikapreparat som förekommer i olika kommuner i Jönköpings läns
avloppsvatten.

Mullsjö kommun är med i projektet

Med mätningarna kan man se omfattningen av användningen av narkotika i kommunen. Rester av droger utsöndras med urinen och transporteras till kommunens reningsverk, där mätningarna görs två gånger om året under två år.

Vår förhoppning är att resultaten skall ge oss en bra lägesbild av vilka narkotikapreparat som förekommer och ge oss rätt förutsättningar för att tillsammans med andra arbeta mot narkotikaanvändning.

/Elin Undevall, ANDT samordnare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Mätningarna är ett nytt verktyg i arbetet mot narkotika

Länsstyrelsen kommer tillsammans med kommunerna arbeta vidare med
kartläggning och lägesbildsarbete av den kunskap som redan finns lokalt och
regionalt. Detta för att skapa bättre förutsättningar att tillsammans lyckas i arbetet
mot narkotika.

- God kunskap om de lokala problemen ger lösningar som passar de lokala
förutsättningarna och behoven. Både polis, fastighetsbolag, näringsliv och
kommun kan bidra med sådan kunskap, genom kartläggning och sammanställning
av lokala lägesbilder. När samordning genomförs ökar sannolikheten att
lägesbilden blir mer rättvisande och de brottsförebyggande åtgärderna mer
träffsäkra säger Marcus Skytt som är säkerhetssamordnare i Värnamo.

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 oktober 2022