Ingen ny detaljplan på Kärleksudden

Kartbild över Kärleksudden i Mullsjö

Det nya förslaget på detaljplan för Kärleksudden har avslutats och den gamla planen gäller.

Ingen ny detaljplan antas

2019 tog Mullsjö kommun fram ett förslag på ny detaljplan för del av fastigheten Gyljeryd 1:53 som ligger på området Kärleksudden i tätorten.
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra förskola i området samt allmän mark för gator med kommunalt huvudmannaskap.
Ett samråd för detaljplanen har genomförts och vi vill härmed tacka för de synpunkter som skickades in på förslaget. Synpunkterna har skickats vidare till fastighetsägaren och till kommunens bygglovshandläggare.
Den 6 april meddelade fastighetsägaren sitt beslut om inte gå vidare med en ny detaljplan. På kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni togs därför beslut om att avsluta planarbetet.
Därmed gäller den gamla detaljplanen även i forsättningen.

Vad innebär beslutet?

Beslutet om att avsluta planärendet innebär att den nuvarande detaljplanen (Gyljeryd 1:3) från 2011 gäller i hela området. I den gällande planen regleras markanvändningen till bostäder och centrumverksamhet samt natur längs med Mullsjöns strandlinje.
Detta innebär att bostadsbyggnation i området kan ske. Den förskola som planerades i området kommer inte byggas i nuläget. Det kommer inte bli kommunalt huvudmannaskap för gator och grönytor.

Flera av de synpunkter som kommit in kommer att prövas i en eventuell bygglovsprocess. Kommunens bygglovshandläggare kommer att ha ett helhetsperspektiv som inkluderar frågor som tillgänglighet, god bebyggelsestruktur, byggnadshöjd samt bullerfrågor.

Kommunstyrelsens protokoll

Kontakt

Senast uppdaterad:
23 juni 2020