Ansvarsprövning, ansvarsfrihet

Bild

Mullsjö kommuns revisorer har lämnat sin revisionsberättelse till kommunfullmäktiges presidie. Men vad är egentligen ansvarsfrihet? Och vem bestämmer?

Ansvarsfrihet/ansvarsprövning

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs i allmänna val av folket vart fjärde år. Det är kommunfullmäktige som utser en kommunstyrelse. En hörnsten i den lokala demokratin är möjligheten till insyn och kontroll och kunna utkräva ansvar. Ansvarsprövningen sker i två led, genom allmänna valen vart fjärde år och genom ledamöterna i kommunfullmäktige som varje år under mandatperioden prövar ansvaret för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Mullsjö har 35 ordinarie ledamöter. Ett presidie är valt som består av ordförande, förste vice ordföranden och andra vice ordföranden. Dessa leder sammanträdena i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i nämnder och i kommunstyrelsen. Ordföranden i kommunstyrelsen är kommunens kommunalråd. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens verksamheter. Vilka rättigheter och skyldigheter som kommunstyrelsen och nämnderna har i varje kommun regleras i reglementen som kommunfullmäktige beslutar om, förutom det som beskrivs i kommunallagen eller i annan lag. Varje nämnd har eget budget- och personalansvar i Mullsjö kommun.

Ansvarsprövning

Varje år, i samband med årsredovisningen för året innan, gör kommunfullmäktige ansvarsprövningen. Ska kommunstyrelsen och nämnderna beviljas ansvarsfrihet för föregående år? I år behandlas frågan om ansvarsfrihet på sammanträdet den 25 maj 2020. Att bevilja ansvarsfrihet är att godkänna arbetet som genomförts. Om ansvarsfrihet inte ges kan olika konsekvenser bli aktuella.

Revision

Kommunallagen säger att en kommun ska ha en oberoende revision som är självständig från kommunens verkställande organ (kommunstyrelse och övriga nämnder). Revisionen uppdrag är att granska och bedöma all verksamhet varje år. Till sin hjälp har revisionen möjlighet att anlita sakkunniga revisorer. Kommunrevisionen lämnar varje år flera olika granskningsrapporter och en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lämnas vidare till kommunfullmäktige som underlag till beslutet om ansvarsfrihet.

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram 
frågor och svar om ansvarsprövning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
8 maj 2020