Beslutade åtgärder i Socialnämnden

Röd tegelbyggnad med rönnbärsträd framför

Socialnämnden i Mullsjö har beslutat att göra effektiviseringar på en rad områden för att få budget i balans.

Socialnämnden står inför stora utmaningar och behov av åtgärder för att komma inom ram år 2020.

Ytterst handlar det om att vi ska leverera service på samma nivå och samma kostnad som andra jämförbara kommuner.

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen använder mer pengar än vad som tilldelats av kommunfullmäktige. Sveriges kommuner och landsting, SKL:s genomlysning visar också att kostnaderna för dessa verksamheter är högre än i andra jämförbara kommuner.

Efter oktober prognostiserar Socialnämnden en budgetavvikelse för 2019 på 15,2 miljoner kronor.

- Ytterst handlar det om att vi ska leverera service på samma nivå och samma kostnad som andra jämförbara kommuner. Idag producerar vi mer än andra kommuner och det har vi tyvärr inte råd med, säger Lennie Johansson, tillförordnad socialchef och kommundirektör.

- Vi har vänt på varje sten och vi har landat i detta. Det är viktigt att vi tar vårt ansvar och ser till våra prioriterade kärnfrågor, skola, vård och omsorg. Om det ska kunna tryggas i framtiden måste vi ha en budget i balans, säger Socialnämndens ordförande Christer Rube (S).

Beslutade effektiviseringar

Socialnämnden fattade vid mötet den 20 november beslut om effektiviseringar utifrån de utredningar som förvaltningen genomfört. De åtgärder som nu ska genomföras innebär att kostnaderna minskar med cirka 15 miljoner kronor för 2020.

  • Effektivare ledning med färre beslutsled därför sker en översyn av organisationen.
  • Genom effektivare, striktare och lagstyrd bedömning ska antalet brukare inom äldreomsorgen minska. På det sättet kan medel istället fördelas till hemtjänst och korttidsboende.
  • Hyresnivåer ska ses över.
  • Arbetsfördelning och ökad samordning mellan verksamheter ska generera effektiviseringar.
  • Inom funktionshinderomsorgen kommer det göras en översyn så att tiden hos brukaren överensstämmer med den biståndsbedömda tiden.
  • Lokaler och rutiner ska ses över för att bli mer effektivt.
  • Inom individ- och familjeomsorg ska organisationen anpassas och effektiviseras.
  • Alla beslut som innebär en belastning på kommunens ekonomi kommer att ses över.

Orsaken till underskott

En av orsakerna till underskottet i Socialnämnden är att kommunen varit för generös i beslut och åtgärder men nu ska alla beslut som innebär kostnader för kommunen att ses över.

- Vi vill poängtera att självklart ska varje medborgare få det stöd och den hjälp hen är berättigad till, men verksamhet därutöver kommer tas bort, säger Lennie Johansson, kommundirektör och t f socialchef.


Senast uppdaterad:
27 november 2019