Underrättelse – Antagande av ändring av byggnadsplanen för Mullsjö samhälle del av Bosebygd 1:3 med mera

Kommunfullmäktige har beslutat att anta förslag om ändring av byggnadsplanen för Mullsjö samhälle del av Bosebygd 1:3 med mera vid sammanträdet den 25 juni 2024. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 2 juli 2024.

Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha inkommit inom tre veckor från det att beslut om antagande har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:
- Att man vill överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen
- Vilka beslut som överklagas, ange diarienummer KS 2021/1210 och ärendets
paragrafnummer § 70
- Hur beslutet ska ändras och varför det kan anses felaktigt
- Kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer)

(Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas med överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet).

Överklagandet ska skickas till:
Kommunfullmäktige, Box 47, 565 21 Mullsjö eller kommun@mullsjo.se

Överklagandet ska ha kommit in senast den 23 juli 2024.

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga på Mullsjö kommuns webbplats: Möten, kallelser och protokoll - Mullsjö (mullsjo.se) Länk till annan webbplats. och Samråd, granskning och antagande för detaljplaner - Mullsjö (mullsjo.se) Länk till annan webbplats.

Frågor besvaras av plan-och byggenheten via telefon: 0392-140 00 eller e-post planobygg@mullsjo.se

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-07-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
2 juli 2024