Upphävande av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun

Länsstyrelsen i Jönköpings län upphäver följande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun i den lydelse de fick genom kommunfullmäktiges antagande den 24 april 2024 (§ 42):
- 5 § andra och tredje styckena
- lydelsen ”och ska företrädesvis ske dagtid” i 6 §
- 7 § andra stycket, tredje stycket sista meningen samt fjärde stycket
- 9 §
- 10 § tredje stycket
- 13 §
- 16 § första stycket första meningen, andra stycket andra meningen
- 17 §
- 18 §
- 19 §
- 22 §

Länsstyrelsen har begärt att Mullsjö kommun anslår detta beslut på kommunens anslagstavla enligt 2 § förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Beslutet ska vara anslaget till och med den 15 juli 2024.

Organ/Nämnd

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beslutssdatum

2024-06-26

Datum när anslaget sätts upp

2024-06-27

Datum när anslaget tas ner

2024-07-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
27 juni 2024