Granskningsutlåtande – Ändring av byggnadsplanen för Mullsjö samhälle del av Bosebygd 1:3 m.m

Kungörelse

Ändring av byggnadsplanen för Mullsjö samhälle del av Bosebygd 1:3 m.m var utställd för granskning mellan 26 februari - 17 mars 2024. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande tagits fram. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på www.mullsjo.se/samrad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under ” Ändring av byggnadsplanen för Mullsjö samhälle del av Bosebygd 1:3 m.m”

Planförslaget planeras att antas under kommunfullmäktiges sammanträde 25 juni 2024.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget utan en information inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

När kommunfullmäktiges protokoll anslagits på kommunens digitala anslagstavla finns antagandehandlingarna tillgängliga på www.mullsjo.se/samrad Länk till annan webbplats. under ”Antagande - Ändring av byggnadsplanen för Mullsjö samhälle del av Bosebygd 1:3 m.m

Organ/Nämnd

Byggnadsnämnden

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-07-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Ofelia Singfjord

Senast uppdaterad:
13 juni 2024