Pesonalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2023-04-26

Paragrafer

§ 15-22

Datum när anslaget sätts upp

2023-05-03

Datum när anslaget tas ner

2023-05-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
3 maj 2023