Underrättelse - Granskningsförslag för ny detaljplan för Sjöryd 1:104 med flera

Ett förslag för ny detaljplan för Sjöryd 1:104 med flera är nu ute för granskning. Planområdet är beläget i västra delen av Mullsjö tätort och gränsar till Tidaholmsvägen och Järnvägsgatan, och omfattas av de fastigheter som idag är förskolan Bullerbyn, villatomten Tidaholmsvägen 6 samt gång- och cykelvägen på Tidaholmsvägen.

Planförslagets syfte är att möjliggöra ett nytt vårdcentrum som ska inrymma kommunens vårdbehov samt tillhörande besöksparkering och angöring. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för standardförfarande PBL 2010:900. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning föreligger inte.

De som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagen detaljplan.

Granskningstid

Granskningstiden är under tre veckor, 28 april – 18 maj 2023.

Granskningshandlingar

Under granskningstiden finns planhandlingarna tillgängliga på Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö. Infocenter har öppet, måndag – torsdag kl. 08:00-16:30 och fredag kl. 08:00-16:00.
Planhandlingarna finns även på www.mullsjo.se/samrad.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka dessa skriftligt senast den 18 maj 2023, till: Byggnadsnämnden, Box 47, 565 21 Mullsjö eller med e-post till: Planobygg@mullsjo.se

Upplysningar

Frågor besvaras av planarkitekt Ofelia Singfjord via telefon: 0392-141 43 eller e-post: Ofelia.Singfjord@mullsjo.se

Organ/Nämnd

Byggnadsnämnden

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-05-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
28 april 2023