mullsjö logotyp

Utvecklingssamtal, IUP

Skolan har i uppdrag att skapa förutsättningar för att elever ska utvecklas i riktning mot de mål som finns angivna i läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen är ett redskap för att ge eleven inblick i och förståelse för sitt eget lärande. 

Den individuella utvecklingsplanen tydliggör också vilka mål eleven har, och vad som krävs för att uppnå målen. Målen för varje elev sätts i samverkan mellan lärare, vårdnadshavare och elev, och följs bland annat upp på utvecklingssamtalen där elev, lärare och vårdnadshavare deltar. 

Utbildningsförvaltningen använder det digitala verktyget InfoMentor (se länk i länktipsrutan) i arbetet med elevernas individuella utvecklingsplan. Alla vårdnadshavare till barn i förskola och grundskola kan logga in i verktyget och följa barnets utveckling och måluppfyllelse, samt ha en dialog med lärare och pedagoger i barnets närhet.

 

Höstterminen 2017

Årskurs 7 till 9

Första skoldagen förbereder eleven sitt utvecklingssamtal utifrån sina betyg i en given mall. Eleven väljer 2-5 ämnen att prioritera. Det kan även vara allmänna utvecklingsområden. Eleven skriver, klassföreståndare coachar. Elev tillsammans med klassföreståndare går igenom mallen.

Klassföreståndare kontaktar undervisande lärare utifrån elevens önskemål om utvecklingskommentarer. Undervisande lärare skriver på InfoMentor; IUP/Planering.

Observera! För elever med F i betyg är det obligatoriskt med skriftligt omdöme på InfoMentor. 

På klassföreståndartid coachas eleverna i att hålla i sitt utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalen genomförs under vecka 37 till 39.

 

Årskurs 6

Välkomstsamtal genomförs vecka 34-35. Årskurs 6 skriver omdömen utifrån samma mall som år 7-9. Elevens framåtsyftande tankar används på välkomstsamtalet.  

 

Vårterminen 2018

Utvecklingssamtal vårterminen 2017 genomförs enligt höstterminen, årskurs 7 till 9 av alla årskurser.

2017-10-17 Innehåll: Björn Bergström   Publiceringsansvarig: Carina Arthursson