mullsjö logotyp

Språkintroduktion

Undervisningen i språkintroduktionsgruppen ska ge nyanlända elever, med annat modersmål än svenska, möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper.  

Grundläggande kunskaper ska tillägnas i så väl svenska språket som  till exempel matematik och engelska. Undervisningen innefattar även arbetsområden inom SO- och NO-ämnena.

Eleverna deltar i verksamheten i varierande grad beroende på skolbakgrund, individuella förutsättningar och kunskapsutveckling. Eleverna deltar i ordinarie klassundervisning i olika utsträckning beroende på kunskaper och mognad. Omfattningen av undervisning i ordinarie klassundervisning utökas successivt.

Svenska som andraspråk (del av kursplan, Skolverket)

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

2017-11-12 Innehåll: Lena Ottosson Burge   Publiceringsansvarig: Carina Arthursson