mullsjö logotyp

Avgifter och regler

Mullsjö kommun tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamheten. Avgiften per månad beräknas som en procentuell andel av hushållets avgiftsgrundande inkomst.

Barn nr 1 2 3
Förskoleverksamhet mer än 15 tim/vecka 3% 2% 1%
Förskoleverksamhet upp till 15 tim/vecka 2% 1% 0,8%

Månadsavgiften

 • Är inkomstrelaterad och bestäms utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.
 • Betalas 12 månader per år.
 • Debiteras innevarande månad.
 • Uttages även om barnet är frånvarande.

Anmälan om barnomsorg i annan kommun, folkbokförd i Mullsjö kommun

Anmälan om barnomsorg i Mullsjö kommun, folkbokförd i annan kommun

Ansökan eller uppsägning av plats

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsuttaget grundas på hushållets/familjens bruttoinkomster bestående av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag till barn till den del det utgör arvode
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildning avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av näringsverksamhet
2017-07-27 Innehåll: Magnus Wetterqvist   Publiceringsansvarig: Magnus Wetterqvist