mullsjö logotyp

Länksamling

Ungdomsrelaterade länkar

Barn och Ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Till barn- och ungdomshälsan kan man vända sig för behandling, råd och stöd.
Det kan till exempel handla om oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem. Det kan också vara huvudvärk eller magont där vården inte hittar kroppsliga orsaker.

Alternativ till våld

Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år och som:
har svårt att hantera din ilska och/eller aggressioneranvänder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående på frivillig basis är beredd att söka hjälp. Våld i nära relationer är i huvudsak ett mansproblem men vi vänder oss även till kvinnor och personer i samkönade relationer som utövar våld.
Alternativ till våld är en mottagning i samverkan med Jönköpings kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun och Region Jönköpings län.

Självmordstankar

Här kan du som har självmordstankar och du som har någon i din närhet med självmordstankar få veta vart man kan vända sig i Jönköpings län. Här finns också tips och råd.

 

Pil upp

Tjejjouren

Du behöver inte ha en särskild anledning för att kontakta oss - inga problem är för små eller för stora! Vi som arbetar inom tjejjouren gör detta ideellt och för att vi vill hjälpa till som medmänniskor.

Can

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Varje år genomför CAN en rikstäckande enkätundersökning av drogvanorna bland elever i skolår nio och andra året på gymnasiet.

BRIS

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

Insikt/Utsikt

Insikt/Utsikt tar med engagemang och en positiv anda nya krafttag gällande det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län.

Tänkom

Här hittar du som är förälder fakta och tips om tonåringar och alkohol.

Tobaksbarn (non smoking generation)

Sponsra inte en industri som cyniskt suger ut människor och miljö. Tobaksbolagen gör verkligen inte världen bättre. Genom att låta bli tobak gör du världen bättre. Lär dig mer här.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en myndighet under socialdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena.

 

Pil upp

Tobaksfakta

Tankesmedjan Tobaksfakta är en oberoende ideell förening. Vi vill att tobaksanvändningen i Sverige stadigt ska minska och vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Skoluppdraget

 Skoluppdraget.se är en tankesmedja och utvecklingsplats för värdegrunds-, samhälls- och förebyggandefrågor i skolan. Ambitionen är att vara en inspirationskälla och drivande kraft i utvecklingen av skolors, kommuners, myndigheter och organisationers arbete med dessa frågor. Utgångspunkten är alltid en helhetssyn på skolans uppdrag och verksamhet.

Cannabis

om spridning, skadeefffekterna, sambanden med tobak och hur missbruk kan förebyggas. Pdf-fil från FHI


Senast uppdaterad: 2018-12-27 Ansvarig: Susanne Björk