mullsjö logotyp

Stöd till kulturevenemang

Föreningar som bedriver kulturell verksamhet för allmänheten kan ansöka om årligt verksamhetsbidrag.

Årligt verksamhetsbidrag kan utbetalas till ideella föreningar som bedriver kulturell verksamhet för allmänheten, som inte stöttas ekonomiskt av kommunen på annat sätt. 

 • Den verksamhet som föreningen avser bedriva skall inte anses ha förutsättningar att kunna finansieras utan offentligt stöd.

 • Verksamheten skall bedrivas inom Mullsjö kommun

 • För att föreningen skall anses bidragsberättigad skall föreningen, där så är möjligt, även ha sökt regionalt arrangemansstöd via Region Jönköpings län. Alternativt ha för avsikt att söka samt därefter redovisa att så är gjort.

 • Sista ansökningsdag: 1 december året innan avsett verksamhetsår.

 • Ansökan skall innehålla:
  Planerad verksamhet för kommande verksamhetsår,
  noggrann beräkning av kostnader respektive intäkter,
  redovisning av föregående års verksamhet med tillhörande ekonomisk redovisning.
  Föreningens officiella verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse skall insändas till Mullsjö kommun så snart årsmöte avhållits. Dock senast den 30 april.

Kultur- och fritidutskottet beslutar om eventuella bidrag senast under januari månad, inom ramen för av Mullsjö kommunfullmäktige tilldelade medel.

Utbetalning sker senast inom två veckor efter fattat beslut.


Senast uppdaterad: 2016-02-15 Ansvarig: Infocenter