mullsjö logotyp

Ryfors i dag och dess historia

Här kan du läsa en del av det gamla brukets historia samt vad som sker i dag.

 Flygbild över brukscentrum Ryfors.

Upplev Ryfors historia idag

Det gamla bruket från 1742, vilket ägs av familjen Sager sedan fyra generationer (med början 1827) har åter fått liv efter att under en längre period på 1960-70-talet legat i törnrosasömn. Återupplivandet har skett genom olika insatser från såväl ägare som föreningsliv, privatpersoner, företag, kommun och länsstyrelse. Bland annat har den engelska landskapsparken med alla dess siktgator, promenadvägar och landets första golfbana liksom brukets stångjärnshammare restaurerats.

Byggnaderna har åter börjat användas. Här finns bland annat en aktiv smedja, kägelbana som åter är tillgänglig för spel, mejeriet som i dag är golfkansli och kraftstationen som gett Mullsjöborna elström i över 100 år och en fantastisk konserlokal på det "gamla rennet". Här finns också Ryfors Trädgårdscafé, öppet torsdag & fredag 11-17.

Klicka på länkarna nedan för att veta mer om Ryfors: 

Ryfors smedja

Historia

Landskapsparken, golfbanan, byggnaderna

Ryfors Gammelskog

Hitta till Ryfors

 

Smeden Gustav

Ryfors smedja 

Från smedjan kan man höra hammarslag och i snickeriet är det åter aktivitet. Ryds tullkvarn, kallbadhuset och Corps de logi är exempel på andra byggnader som genomgått stora renoveringar på slutet av 1900-talet. Viktiga inslag i dagens Ryfors utgörs av Engelska Villans hotell & restaurang, golfbanan, musik - teater - och konstutställningarna samt vandringslederna bland annat i naturreservatet Ryfors Gammelskog.

Pil upp


Historia

Bruket grundades 1742 och var under lång tid platsen för tillverkning av järnartiklar efter anläggandet av en masugn år 1798. Verksamheten vid masugnen lades ner 1827. 1837 förvärvade bruket en plåthammare och tillverkade därefter stångjärn av köpt tackjärn. Industrialiseringen under 1800-talets senare hälft orsakade försämrade förutsättningar för de mindre järnbruken och stångjärnstillverkningen upphörde helt år 1906. Under tiden hade bruket allt mer övergått till skogsavverkning och sågverksdriften var nu den huvudsakliga inkomstkällan. En ramsåg anlades och timmer flottades på Stråken. Det bedrevs även koltillverkning. Kraftstationer byggdes vilket gav Mullsjöborna elström under flera decennier. Efter köpen av gårdarna Margreteholm och Nääs vid sekelskiftet, fick jordbruket en allt större betydelse för brukets framtid. Under en tid var bland annat bruket ett avelscentrum för framgångsrikt uppfödning av ayrshirekor. År 1919 delades Ryfors bruksegendom och då uppstod Ryfors Bruk Övre respektive Ryfors Bruk Nedre. Ryfors Bruk Nedre, med huvudgården Margreteholm, tillföll Robert Sager. Denne avled kort efter delning varefter gården då tillföll Roberts sonhustru Vera Sager. Efter Vera Sagers bortgång 1988 ägs gården i dag av greve Adam Moltke-Huitfeldt.
Ryfors Bruk Övre tillföll vid delningen Edvard Sager, vars son John-Henry övertog bruket 1939. Ryfors Bruk Övre, med huvudgård Ryfors, är allt jämt i familjen Sagers ägo.


Pil upp

Landskapsparken, golfbanan och byggnaderna  

Fyrkantig green från år 888

Den engelska parken anlades av Edward och Henry Ernest Milner och kom att utföras mellan åren 1880 och 1910. Vid sekelskiftet omfattade parken 375 hektar och innehöll bland annat Sveriges första golfbana. Denna anlades år 1888 efter det att Edvard Sager återkommit till Sverige efter en tids tjänstgöring i England. Edvard blev också Svenska Golfförbundets förste ordförande.

Ryfors engelska landskapspark blev snart mycket berömd för sin skönhet och jämfördes med parkerna på Drottningholm och Haga. Ingredienserna i en engelsk landskapspark omfattar kortfattat att man förskönar och förädlar ett områdes befintliga natur. Gräs, ängsblommor, siktgator, olika trädslag och gångstigar (som helst inte skall synas på avstånd) är några av beståndsdelarna i parken vid Ryfors. Parkens centralpunkt är herrgårdens corps-de-logi och runt därom ligger ekonomihus, orangeri, arbetarbostäder med mera.

Fram till 1970 sköttes landskapsparken och byggnaderna. Därefter växte parken igen och verksam. På initiativ av framlidne John Henry Sager utsågs år 1982 Skogssällskapets att ta över skötseln av både park, skog, mark och byggnader.

Såväl parken som byggnaderna fick snart åter liv och nu kan vi beskåda en alltjämt pågående upprustning av Ryfors Bruk Nedre. Bland annat har en av huvudbyggnaderna, Engelska Villan blivit café, mejeriet och övre ladugårdsbyggnaden har blivit hemvist för Ryfors Golfklubb, nedre ladugårdsbyggnaden innehåller bland annat konsert och utställningslokal, i det gamla ishuset finns brukets offentliga toalett, i den engelska landskapsparken finns i dag en magnifik 18-håls golfbana och runt om i omgivningarna finns flertalet vandringsstråk anlagda. Du kan vandra tämligen fritt inom Ryforsområdet men ... dock inte i den inre parken i anslutning till huvudbyggnaden Corps-de-logi . Du ombedes även undvika promenader i anslutning till Ryfors Trädgårdskafé på andra tider än när kafét är öppet ryforstradgardskafe.se

Pil upp


Ryfors Gammelskog

Från Ryfors gammelskog

En vandring i Gammelskogen genom dess pelarsal av träd, dess lummiga grönska och sötaktiga doft av förmultnande växlighet för känslan i riktning mot något urgammalt. Känslan av att befinna sig i en trollskog är uppenbar. I skymningen kan en rotvälta sätta fantasin igång.

Ryfors Gammelskog ingick som en del av den 375 hektar stora engelska landskapsparken som anlades i slutet av 1880-talet. Den är sedan 1991 ett 35 hektar stort naturreservat. Reservatet består i huvudsak av gran och tall. Några av träden är över 300 år gamla. Genom en pollenanalys har forskare funnit att området för 1500 år sedan var bevuxet av lövträd.

Användningen av marken förändrades successivt så att den idag ser ut som den gör. Avsikten med gammelskogen är att den skall utvecklas mot urskog och förbli fri från mänsklig påverkan. Endast röjning av stigar förekommer. Såväl inom som vid entrén till reservatet finns informativa skyltar uppsatta.  Du kan även erhålla informationsskrift om reservatet, på kommunens informationscenter. 

Ryfors Gammelskog ägs och förvaltas av Stiftelsen Ryfors Gammelskog. Skogssällskapet Förvaltning AB och Mullsjö kommun ansvarar för den praktiska tillsynen och vården av naturreservatet. Guidade turer

 

Hitta till Ryfors

Vill du lära känna Ryforsområdet på plats så finns informationsbroschyrer och tavlor uppsatta vid P-platserna, dels vid infarten till området och dels vid Engelska Villan. Ryfors ligger 3 kilometer sydväst om Mullsjö (mot Bottnaryd). Vandringsled över Ryfors gammelskog och Ryfors leden finns i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2018-11-01 Ansvarig: Infocenter