mullsjö logotyp

Gårdsbelysning

Bidrag till gårdsbelysning

Mullsjö kommun ger ett engångsbidrag till gårdsbelysning på enskilda fastigheter utanför detalj-planerat område. Bidragets syfte är att tillgodose det behov av utvändig belysning som finns för en fastighet och de som bor i den.

För att bidrag ska beviljas krävs:


• att fastigheten ska vara belägen längre än 50 meter från
   allmän belysning.
• att belysningsanläggningen placeras så att den ger fullgod
   yttre belysning för fastighetens behov vid framfartsväg, på
   gårdsplan eller liknande

Bidraget uppgår till 1000 kronor per belysningspunkt. Bidraget är knutet till fastigheten. 

Ansökan
Ansökan om anläggningsbidrag för gårdsbelysning ska göras av fastighetsägaren. I ansökan ska behörig elinstallatör beskriva anläggningens utformning och intyga att anläggningen utförts enligt gällande bestämmelser och är helt färdig. Ett sådant intyg krävs för att beslut ska kunna fattas i ärendet och för att bidrag ska betalas ut.

Efter särskild prövning kan bidrag betalas ut för redan befintlig anläggning om den uppfyller ovanstående krav på placering och är utförd i fullgod kvalitet.
  
Samtliga regler finns att läsa i Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gårdsbelysning inom Mullsjö kommun.

2018-01-10 Innehåll: Andreas Leo   Publiceringsansvarig: Kristina Spång