MEMAB logotyp

Sopsorteringsguide

Här får du information om hur du ska källsortera.

Farligt avfall

Med farligt avfall menas alla typer av kemikalier, oljor, färgrester, lösningsmedel med mera. Till det farliga avfallet räknar vi också impregnerat virke liksom allt elektronik-skrot som kylskåp och frysar, TV-, radioapparater och annan hemelektronik, glödlampor, batterier med mera.

Ditt farliga avfall lämnar du på Återvinningscentralen på Borrgatan i Mullsjö.

Batterier kan även lämnas på återvinningscentralerna för förpackningar.

Läkemedelsrester

Lämna alla överblivna läkemedel och medicinrester till apoteket. I Mullsjö finner du Kronans Apotek på Kyrkvägen 10. Har du frågor om hur du skall hantera överblivna läkemedel ring deras kundservice på 0771-612 612.

Förpackningar och Tidningar

Dina förpackningar av plast, papper, glas och metall samt ditt returpapper lämnar du antingen vid någon av återvinningsstationerna i kommunen eller vid Återvinningscentralen på Borrgatan.

Grovavfall

Med grovavfall menas allt avfall som uppkommer i hushållet och som inte kan hanteras i den ordinarie hämtningen av avfall vid din bostad. Grovavfallet lämnar du på Återvinningscentralen på Borrgatan.

Följ personalens anvisningar och skyltningen vid containrarna.

 

Grovavfallet behandlas enligt följande principer:

  • Metallskrot och komposterbart avfall går till materialåtervinning 

  • Rent trä, grövre ris och utsorterat brännbart avfall används till energiåtervinning 

  • Isolering och gips läggs i deponi.

  • Porslin och stenmaterial används till schaktmassor.

  • Bildäck lämnar du där du köper nya.

Matavfall

Vi ser gärna att du själv tar hand om och komposterar ditt matavfall om du har praktiska möjligheter och kan använda den färdiga komposten inom din fastighet. Anmäl kompostering till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner.

Om du inte själv vill eller kan kompostera ditt matavfall lägger du det i soppåsen tillsammans med det brännbara hushållsavfallet.

Lägg resten av avfallet i ditt sopkärl

Avfall som du inte sorterat ut i något av de tidigare stegen lägger du som vanligt väl förpackat i ditt sopkärl. Kärlet töms av kommunens avfallsentreprenör varannan vecka eller en gång i månaden.