MEMAB logotyp

FNI, Fastighetsnära insamling

Abonnemanget Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) innebär att villaägaren på ett enkelt sätt kan sortera förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall direkt i soptunnan. Även batterier och lampor sorteras i en egen box. Sorteringssystemet erbjuds över hela kommunen och kommer att införas före sommaren 2018.

FNI är ett samarbete mellan kommunerna Mullsjö, Habo och Jönköping. 

Här har vi samlat frågor och svar om sorteringssystemet Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) i Jönköping, Habo och Mullsjö kommun.

Allmänt om Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI)

Vad är FNI?
FNI, Fastighetsnära insamling av förpackningar är ett källsorteringssystem där villaägaren sorterar sitt avfall direkt i kärlen istället för att åka till återvinningsstationen med det. För att kunna sortera har villaägaren två kärl med fyra fack i varje, kärl 1 och kärl 2.

Kärl 1 töms varannan vecka. I det här kärlet läggs;

- matavfall

- restavfall

- färgat glas

tidningar

Kärl 2 töms var fjärde vecka. Här läggs;

- pappers- och plastförpackningar

- ofärgat glas

-metallförpackningar

I en egen box läggs lampor och batterier, denna box töms vid behov.

Varför inför ni FNI?
Det är ett beslut som våra politiker har fattat med syfte att vi ska nå de miljömål som regeringen har fattat tillsammans med EU. I och med att man förenklar hushållens möjlighet att sortera ut materialet redan där avfallet uppstår ökar andelen material som återanvänds och antalet privatbilar som skall åka till återvinningsstationerna minskar. På så vis minskar vi miljöbelastningen i vårt samhälle. Men framför allt visar erfarenheten från de kommuner som redan infört systemet att kunderna får en mycket uppskattad service.

Är det lagligt att införa FNI?
Ja, det finns inga legala hinder för att införa systemet.

Kärlen

Hur ofta töms kärlen?
Kärl 1, som har fack som innehåller matavfall, restavfall, färgat glas och tidningar/returpapper töms varannan vecka. Kärl 2, som har fack som innehåller pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar töms var fjärde vecka. Boxen för lampor och batterier töms valfri vecka.

Hur stora är kärlen?
Det är två stycken kärl på 370 liter vardera. Bredd 75,5 cm, höjd 110 cm och djup 85,2 cm inklusive kärlinsatsen överst på kärlen.

Vad krävs det för utrymme om man vill ha kärlen utomhus eller göra en kärlfålla?
Räkna med bredden 170-180 cm för två kärl och byggmått djup 90-100 cm om kärlen ska stå jämte varandra. Rekommenderat byggmått på höjden är 115 cm. Kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter för att underlätta hämtningen. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. De stora hjulen bör vara placerade utåt på hämtningsdagen, för att underlätta soptömningen.

Kan man få ett extra kärl om man har blöjbarn t.ex.?
Ja, det går att få extra kärl mot ersättning enligt taxa. Ett extra 190 l kärl kostar 750 kr/år.

Hur töms de nya kärlen?
Med sopbilar som är indelad i fyra fack. En bil tömmer kärl 1 och en annan bil tömmer kärl 2. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation i Tenhult.

Hur har ni valt kärlens indelning?
Kärlens indelning baseras på erfarenheter vårt testområde samt från de cirka 30 andra kommuner som har infört FNI tidigare.

Kan man få olika indelning på facken i kärlen?
Nej, det är en standardindelning på kärlen.

Kan man använda facken till något annat?
Nej.

Om vi redan har ett kärl för trädgårdsavfall, kommer det att försvinna när vi får FNI?
Nej, hämtning av trädgårdsavfall i ett separat kärl är ett eget abonnemang, så det kommer att vara kvar.

Varför väljer ni sortering två stora kärl istället för optisk sortering i ett kärl?
Systemet med optisk sortering (system med olikfärgade påsar) används företrädesvis i kommuner som skiljer ut matavfall från hushållsavfallet. Matavfall och restavfall läggs i två olikfärgade påsar i samma kärl. Vissa kommuner har sex olikfärgade påsar för olika sorters avfall. Detta går sedan till en sorteringsanläggning som sorterar ut påsarna via optiskt ljus som känner av färgen på påsarna. Nackdelen med detta system är att felsorteringen blir stor och att detta ställer krav på att kunden har utrymme för sorteringen.

Systemet med fastighetsnära insamling (FNI) erbjuder kunden sortering av tio olika sorters avfall. Cirka 98% av det insamlade materialet går till återvinning och en mycket liten del blir felsorterat.

Hur undviker jag att det rinner in vatten i kärlen?
Lägg en bräda eller liknande under de stora hjulen så att kärlet tippar lite framåt.