MEMAB logotyp

Avgifter och regler för abonnemang

Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har bildat ett gemensamt avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB. Bolaget övertog utförandet av avfallsverksamhet i ägarkommunerna den 1 januari 2018. Avfallsbolaget har uppdraget att ta fram förslag till taxor för 2018 för hushållen i ägarkommunerna. 

 

Abonnemang och fakturafrågor

Frågor rörande abonnemang, fakturor och liknande besvaras av June Avfall & Miljö AB.

Tömningsfrekvens och kärlstorlek

Vill du ändra hur ofta ditt sopkärl töms eller storleken på sopkärlet?

Fyll i blanketten  och skicka till June Avfall & Miljö AB. Kom ihåg att för att få tömning var fjärde vecka behöver man ha en skadedjurssäker och isolerad kompost. Innehav av kompost ska anmälas till Miljöförvaltningen för Habo och Mullsjö. Dispensansökan hittar du under rutan blanketter.

Uppehåll i hämtningen

Kommer din fastighet stå tom och inte nyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader? Då kan du begära uppehåll i hämtningen av hushållsavfall på blankett .

  • Fritidshus ska stå outnyttjade under perioden 15 maj-15 september för att du ska kunna begära uppehåll.

  • Lämna in din begäran senast sex veckor innan uppehållet börjar.

  • Uppehållet gäller i längst ett år sen måste du lämna in en ny begäran om det ska fortsätta. Miljönämnden tar ut en timavgift för att handlägga ditt ärende.

  • Dispensen befriar inte fastighetsägaren från att betala den fasta avgiften.

  • För total dispens måste du kontakta Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner.

  • Uppehåll i hämtning kan även sökas för latrin och slam.

Texten ovan är baserad på §35d i Renhållningsordningen, se under länktips.

Mål för avfallsarbetet i Mullsjö kommun

Den övergripande målsättningen för den kommunala avfallshanteringen i Mullsjö är att erbjuda kommunens invånare:

  • En god service till en rimlig kostnad
  • Ett resurs- och miljöriktigt omhändertagande av avfallet

Kommunens organisation inom avfallsområdet

Yttersta ansvaret för den kommunala avfallshanteringen vilar hos kommunfullmäktige. Miljönämnden utövar tillsynen över renhållningsarbetet och avfallsanläggningarna i kommunen.  


Renhållningstaxa för Mullsjö kommun antas genom beslut i kommunfullmäktige. Taxan revideras normalt varje år. Taxan omfattar intervaller och avgifter för hämtning och tömning. Taxan omfattar även de avgifter som tas ut för inlämning av olika typer av avfall vid återvinningscentralen på Borrgatan.