MEMAB logotyp

Avgifter och regler för abonnemang

Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har bildat ett gemensamt avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB. Bolaget kommer att överta utförandet av avfallsverksamhet i ägarkommunerna den 1 januari 2018. Avfallsbolaget har uppdraget att ta fram förslag till taxor för 2018 för hushållen i ägarkommunerna. 

Här nedan kan du ta del av regler för avgifter och abonnemang, som gäller fram till och med 31 december 2017.

Fast avgift

Den fasta avgiften betalas av alla och tas ut för varje hushåll. Avgiften täcker kostnader för återvinningscentralen, renhållning av återvinningsstationer, administration, information och kundtjänst. Den fasta avgiften varierar beroende på om du har en villa, fritidsfastighet, flerfamiljsfastighet eller äger fastigheter för industri eller annan kommersiell verksamhet. 

Rörlig avgift

För att täcka kostnaderna för hämtning, omlastning, vidaretransport och behandling av insamlat hushållsavfall tas en rörlig avgift ut. Den rörliga avgiften beror på vilken storlek du har på ditt kärl och hur ofta det töms.

Tömning var fjärde vecka

För att få ha tömning var fjärde vecka ska man ha en skadedjurssäker och isolerad kompost för åretruntbruk. Allt matavfall ska komposteras. Innehav av kompost måste anmälas till Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner. Mer information om det villkoret finns bland länktips i dokumentet renhållningsordningen 34-35§. Anmälan är kostnadsfri och ska vara miljönämnden tillhanda senast sex veckor innan önskat startdatum för fyraveckorstömningen.

Kunder som redan har tömning var fjärde vecka men saknar godkänd kompostanmälan från miljönämnden behöver anmäla innehav av kompost för att få behålla sin tömningsfrekvens.
Använd blanketten kompostanmälan.

Abonnemang och fakturafrågor

Frågor rörande abonnemang, fakturor och liknande besvaras av June Avfall & Miljö AB.

Tömningsfrekvens och kärlstorlek

Vill du ändra hur ofta ditt sopkärl töms eller storleken på sopkärlet?

Fyll i blanketten  och skicka till June Avfall & Miljö AB. Kom ihåg att för att få tömning var fjärde vecka behöver man ha en skadedjurssäker och isolerad kompost. Innehav av kompost ska anmälas till Miljöförvaltningen för Habo och Mullsjö. Dispensansökan hittar du under rutan blanketter.

Uppehåll i hämtningen

Kommer din fastighet stå tom och inte nyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader? Då kan du begära uppehåll i hämtningen av hushållsavfall på blankett .

  • Fritidshus ska stå outnyttjade under perioden 15 maj-15 september för att du ska kunna begära uppehåll.

  • Lämna in din begäran senast sex veckor innan uppehållet börjar.

  • Uppehållet gäller i längst ett år sen måste du lämna in en ny begäran om det ska fortsätta. Miljönämnden tar ut en timavgift för att handlägga ditt ärende.

  • Dispensen befriar inte fastighetsägaren från att betala den fasta avgiften.

  • För total dispens måste du kontakta Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner.

  • Uppehåll i hämtning kan även sökas för latrin och slam.

Texten ovan är baserad på §35d i Renhållningsordningen, se under länktips.

Kärlplacering

Kärlet ska placeras invid tomtgräns ut mot gatan. Den sida av kärlet som har hjul och ett krafrigt draghandtag, ska alltid stå ut mot gatan. Locket ska gå att stänga.

Kärlet ska vara fristående, väl synligt och lätt tillgängligt. Har man en speciellt anvisad plats, ska man placera kärlet där. Kärlet ska stå på plats senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Låt kärlet stå kvar tills det blivit tömt. Särskilt vid dåligt väglag kan det bli förseningar.

Ditt sopkärl - chaufförens arbetsmiljö

Vi genomför ett projekt för att förbättra renhållningschaufförernas arbetsmiljö och minska belastningsskadorna. Det innebär att vi inte längre tömmer kärl som är fel placerade mer än en gång. Det är viktigt att alla som har ett sopkärl placerar det rätt, för att underlätta för dem som varje dag tar hand om våra sopor.

Vad händer om kärlet står fel

Vid första tillfället när ett kärl är felplacerat fäster chauffören ett klistermärke med information om hur kärlet ska placeras. Klistermärket sätts på kärlets lock. Därefter töms kärlet.
Står samma kärl felplacerat ännu en gång töms inte kärlet. Har man drabbats av detta kan man beställa en extra tömning (317 kr) eller en extra säck (60 kr). Ring kundtjänst måndag till torsdag, klockan 9-11.30.

Tömning var fjärde vecka

För att få ha tömning var fjärde vecka är det två saker man behöver göra.

Det ena är att fylla i blanketten "Ändring av renhållningstjänst" och sända den till Mullsjö Energi & Miljö. Blanketten ska vara oss tillhanda minst sex veckor innan önskat datum för ändring av tömningsintervall. Blanketten återfinns under rubriken blanketter.

Det andra man behöver göra är att införskaffa och sedan anmäla innehav av kompost. Anmälan ska skickas till Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner.   För att vi ska få ge tillstånd till tömning var fjärde vecka måste komposten vara skadedjurssäker och isolerad, samt avsedd för åretruntbruk. Allt matavfall ska komposteras. Mer information finns i renhållningsordningen 34-35§, se under länktips. Anmälan är kostnadsfri och ska vara miljönämnden tillhanda senast sex veckor innan önskat startdatum för fyraveckorstömningen. Blanketten hämtas på Habo kommuns hemsida. Se under länktips.

Kunder som redan har tömning var fjärde vecka men saknar godkänd kompostanmälan från miljönämnden behöver anmäla innehav av kompost för att få behålla sin tömningsfrekvens.

Pil upp

 

Mål för avfallsarbetet i Mullsjö kommun

Den övergripande målsättningen för den kommunala avfallshanteringen i Mullsjö är att erbjuda kommunens invånare:

  • En god service till en rimlig kostnad
  • Ett resurs- och miljöriktigt omhändertagande av avfallet

Kommunens organisation inom avfallsområdet

Yttersta ansvaret för den kommunala avfallshanteringen vilar hos kommunfullmäktige. Miljönämnden utövar tillsynen över renhållningsarbetet och avfallsanläggningarna i kommunen.  


Renhållningstaxa för Mullsjö kommun antas genom beslut i kommunfullmäktige. Taxan revideras normalt varje år. Taxan omfattar intervaller och avgifter för hämtning och tömning. Taxan omfattar även de avgifter som tas ut för inlämning av olika typer av avfall vid återvinningscentralen på Borrgatan.