mullsjö logotyp

Våld och hot

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som kan drabba både män, kvinnor och barn.  

”Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer".  

"Våld i nära relationer kan ta sig uttryck i form av fysiskt våld som knuffar, sparkar och slag och/eller olika former av sexuella, psykiska och materiella övergrepp. De kränkningar, försök till isolering och psykologisk nedbrytning som de psykiska övergreppen innebär upplevs av många som svårast att värja sig mot".  

"Det sexuella våldet, vilket exempelvis kan innebära att utsättas för våldtäkt eller att tvingas utföra sexuella handlingar, är en kränkning som omgärdas av tystnad och tabu. Parallellt med dessa olika former av våld förekommer även hot mot den utsatta själv eller andra närstående samt attacker mot barn och eventuella husdjur.”

Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2011

Viktigt att få hjälp

Det är viktigt att den som blir utsatt för våld i en nära relation, den som utövar våld i en nära relation och barn som bevittnar våld får stöd och hjälp. Socialtjänsten kan hjälpa till med detta.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2018-11-06 Ansvarig: Chef individ och familjeomsorg