mullsjö logotyp

Trygg och säker

Mullsjö kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och krisberedskap. Vår kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i.

För att nå framgång i trygghet och säkerhetsfrågor jobbar vi med helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor och krishantering. En viktig faktor för arbetet är samverkan med berörda myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet.

Kommunens säkerhetsarbete består av flera olika delar. Vi strävar efter att bygga upp en bra säkerhet och beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora katastroferna.

Allt som händer runtomkring oss kan vi inte påverka, till exempel snöoväder, stormar eller elavbrott. Genom att arbeta förebyggande kan vi förhindra en del allvarliga störningar. De förebyggande åtgärderna kommunen genomför ska medverka till att olyckor och olycksrisker minskar.

Mullsjö kommun ska vara trygg och säker

Vårt mål är att i hela kommunen ska hållas ett likvärdigt skydd för olyckor, människors hälsa, egendom och miljön.

I dokumentet Trygghet och säkerhet Mullsjö kommun, se pdf i dokumentrutan, har kommunen redovisat hur säkerhets- och trygghetsarbete styrs och samordnas.
Detta handlingsprogram har syftet att redogöra för vilka framgångsfaktorer och målsättningar som finns för verksamheten. För varje område lyfts viktiga framgångsfaktorer, strategiskt viktiga arbetsuppgifter för kommunen, samt särskilda satsningar under mandatperioden fram. Framgångsfaktorerna utgör samhällets samlade insatser och ansvar. Ansvaret ligger ofta på den enskilde, det vill säga individer, fastighetsägare, verksamhetsutövare och organisationer.

Pil upp

Handlingsprogram trygghet och säkerhet

med bilagor utgör:
- handlingsprogram för skydd mot olyckor (lag 2003:778 om skydd mot olyckor)
- handlingsprogram för risk- och sårbarhetsarbete och krishantering (lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)
- handlingsplan för samverkan mellan polis och kommun enligt överenskommelse mellan Mullsjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län. 

Skydd mot olyckor

Inom området Skydd mot olyckor hanteras frågor som behandlas i Lagen om skydd mot olyckor. Det handlar till exempel om trafiksäkerhet, vattensäkerhet, brandsäkerhet och räddningstjänst inom det geografiska området Mullsjö kommun.

Mullsjö kommun har en plan för dricksvattenförsörjning, men den finns inte att ta del av på vår webbplats. Kontakta Claes Johansson, VD för Mullsjö Energi och Miljö AB, 0392-140 62, för mer information.

Krisberedskap

Inom området Krishantering ryms frågor som handlar om kommunens arbete utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Här hanteras till exempel frågor som rör kommunens planläggning för hur arbetet med kriser ska organiseras samt hur kommuninvånarna kan förbereda sig inför krissituationer av olika slag. Inom området hanteras också frågor om höjd beredskap.

Mullsjö kommuns organisation vid krissituation:

Vid krissituation aktiveras kommunens krishanteringsorganisation.

Information vid en krissituation:

- information om det aktuella läget kommer att lämnas på webbplatsens startsida.

- om en krissituation uppstår kommer en upplysningscentral att upprättas dit du kan ringa om du har frågor. 

Pil upp

 

Akuta situationer

ring SOS Alarm på 112 för kontakt med:
•polis
•ambulans
•flygräddning
•räddningstjänst
•giftinformation
•jourhavande läkare


För information vid olyckor och kriser i samhället
113 13 är telefonnumret som du kan ringa för information om allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan ringa 113 13 dygnet runt, året om och få prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.
Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, utan bara vill ha eller lämna information om en större händelse som till exempel en storm, en influensaepidemi eller en brand, då ringer du 113 13.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Mullsjö kommun ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst samt samordningen av skydd mot olyckor och svarar även för livräddande och skadeavhjälpande insatser vid många typer av olyckor och händelser.


Senast uppdaterad: 2019-04-30 Ansvarig: Lennie Johansson