mullsjö logotyp

Överklaga beslut

Om du fått ett beslut som innebär att du, helt eller delvis, inte beviljats den hjälp du sökt kan du överklaga beslutet. Kommunen är skyldig att informera dig om hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning.


Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till socialnämnden. Tala om vilket beslut du överklagar. Tala också om vilken ändring av beslutet du vill ha.

Socialnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begär. Förvaltningsrättens prövning kan ta från några veckor till ett par månader

Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar kan du vända dig till den som fattat beslutet.

 

Hur man överklagar

Om ni inte är nöjda med detta beslut så finns det möjlighet att överklaga. Överklagan skickas till Socialnämnden på adress:

Socialkontoret

Mullsjö kommun
Box 800
565 18 Mullsjö

 

Överklagan skall vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:

  • Namn, adress och telefonnummer
  • Vilket beslut som överklagas
  • Vilka omständigheter ni stödjer överklagandet på
  • Eventuella handlingar som stödjer er överklagan

Glöm inte att skriva under brevet.

Socialnämnden måste ha ert överklagande inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har överklagan kommit in i tid och om Socialnämnden inte ändrar beslutet på det ni begärt sänder Socialnämnden överklagan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Om ni vill ha mer information om hur ni överklagar så kontaktar ni den handläggare som meddelat beslutet.


Senast uppdaterad: 2018-11-06 Ansvarig: Chef individ och familjeomsorg