mullsjö logotyp

Du kan få hjälp

Vägvisare på en smal stig

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för såväl förebyggande insatser som för att den som har missbruksproblem får den hjälp som behövs för att bli fri från missbruket.

Utredning, stöd, motivation och behandling

Om du eller någon närstående behöver råd, stöd och/eller behandling finns det socialsekreterare som kan hjälpa dig. Vi bokar som regel in ett besök inom en vecka.

Du kan även vända dig till

Junepol är till för dig som har fyllt 20 år och som har problem med alkohol, narkotika eller spel. Besöken är kostnadsfria och du som vill kan vara anonym.

Utredning

Vid ansökan görs en grundlig utredning och kartläggning för att på bästa sätt matcha rätt behandling till den sökande. Utredning och kartläggning sker med hjälp av en ASI-intervju. ASI är en förkortning av "Addiction Severity Index", och är en strukturerad intervjumetod för kartläggning och analys av den enskildes livssituation. Intervjun baseras på sju livsområden; fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, allmän information, psykisk hälsa, socialt umgänge samt ev. kriminalitet.

Missbruksvård kan vara frivillig eller ske genom tvångsvård, LVM.

Tvångsvården skall syfta till att motivera missbrukaren så att han/hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2019-05-23 Ansvarig: Chef individ och familjeomsorg