mullsjö logotyp

Information till utförare

Här hittar du information om kundval i hemtjänst, hur valfrihetssystemet avseende insatser inom hemtjänst i ordinärt boende fungerar i Mullsjö kommun för dig som är företagare eller blivande företagare.

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och dess svar angående kundval inom hemtjänsten. Klicka på länkarna för att läsa mer.

Vad är kundval inom hemtjänsten?
Vem kan bli utförare?
Vilka tjänster kan jag söka godkännande för?
Hur ansöker jag?
Prövning av ansökan
Handläggning och beslut
Avtal och start av verksamhet
Ersättning för verksamheterna
Tilläggstjänster
Hur bedöms kvaliteten av tjänsterna?
Information till/för brukare
Hur ansluts nya kunder?
Vart vänder jag mig om jag har frågor? 

 Vad är kundval inom hemtjänsten?

Valfrihet inom hemtjänsten innebär att de personer som beviljats hemtjänst får möjlighet att välja utföraren av insatserna. Brukaren kan då själv välja mellan kommunens egen regi och de utförare som kommunen har godkänt som externa utförare. Kundval införs i Mullsjö kommun 1 april 2012 inom hemtjänst i ordinärt boende.

Valfrihetssystemet styrs av lagen om valfrihetssystem (SFS 2008: 962) förkortas LOV som trädde i kraft januari 2009. 

Vem kan bli utförare?

Du som idag driver ett företag eller planerar att starta ett företag i någon form, med en verksamhet som innefattar utförande av tjänster i enskildas hem i form av service, kan ansöka hos kommunen om att bli utförare av hemtjänst.
Mullsjö kommun har ställt upp ett antal krav och kriterier som finns formulerade i ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget hittar du i dokument och blankettrutan. Förfrågningsunderlaget finns även tillgängligt på kammarkollegiets hemsida. De företag som ansökt och som svarar upp mot kraven i förfrågningsunderlaget godkänns som utförare.

Vid godkännande blir du som utförare valbar från och med nästkommande månadsskifte.

Pil upp

 

Vilka tjänster kan jag söka godkännande för?

Serviceinsatser 

From 1 april 2012 införs kundval för serviceinsatser som städning, fönsterputsning, tvätt och klädvård, inköp, bäddning, matdistribution/matförberedelse, promenader och avlösning i hemmet utförs på vardagar måndag-fredag med undantag för matdistribution som utförs alla dagar mellan kl. 12:00-13.30.

Omvårdnadsinsatser
Kundval inom omvårdnadsinsatser införs enligt preliminärplan 1 jan 2013. Alla insatser beslutas och beställs av kommunen utifrån den enskilde kundens/brukarens val av utförare och ska utföras i eller i anslutning till kundens hem.

Pil upp

Ansökan

Använd kommunens ansökningsblankett (se Dokument och kontaktrutan) när du ansöker om att få bli utförare/leverantör av hemtjänst enligt LOV. Besvara alla uppgifter, underteckna och skicka ansökan till kommunen för handläggning och beslut.

För mer information, se förfrågningsunderlag (se Dokument och kontaktrutan).

I ansökan kan du ange om du vill begränsa din kapacitet i åtagandet och om du vill vara verksam i hela kommunen, eller i något eller några av de två områden som kommunen är indelad i. Dessa två geografiska områdena följer gränserna för gamla Nykyrka och Bjurbäcks socken samt Utvängstorp och Sandhems socken.

När din ansökan godkänts kan du öka eller minska din kapacitet och/eller ditt geografiska område genom att enkelt anmäla detta till kommunen.

Pil upp

Prövning av ansökan

Din ansökan prövas i två steg. Förts kontrolleras att du som sökande utförare/leverantör uppfyller kvalificeringskraven som företagare. Om du uppfyller dessa krav, prövas om du även uppfyller kraven som ställs på tjänstens utförande.

 Handläggning och beslut

Handläggningstiden är högst 6 veckor, förutom till juni-augusti då den kan vara lite längre.

LOV-samordnaren är Mullsjö kommuns handläggare och beslutar om godkännande av utförare. LOV-samordnaren granskar att ansökan är fullständig och kontaktar dig om uppgifter saknas eller behöver kompletteras. Sedan genomförs en granskning om du som utförare/leverantör uppfyller kraven. Du får även vara beredd på att presentera dig och din verksamhet vid ett personligt möte för att redogöra för din ansökan och besvara eventuella frågor. 

Om kraven inte uppfylls, kommer ansökan inte att godkännas. Du får en skriftlig underrättelse om beslutet. Om din ansökan inte godkänns och du anser att detta beror på att LOV-samordnaren gjort en felbedömning, har du möjlighet att ansöka om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol.

Pil upp

Avtal och start av verksamhet

För att du som godkänd utförare ska få uppdrag måste du teckna avtal med kommunen. En mall för avtal finns som bilaga till förfrågningsunderlaget. När avtalet är godkänt ska utförarens/leverantörens verksamhet starta inom 60 dagar, om inte annat avtalats.
 
Avtalstiden börjar när avtal är undertecknat och löper tillsvidare med 90 dagars uppsägningstid från båda parter.

Ersättning för tjänsterna

Ersättningen anges i förfrågningsunderlaget och är lika för alla som blir godkända. Det är upp till kunden att välja utförare och ersättningen följer sedan kundens val.

Ersättningen till leverantören baseras på ett av kommunen årligen bestämt timpris. I timpriset ingår samtliga kostnader för tjänstens utförande, till exempel personalkostnader, administration och ledning samt tid för planering, dokumentation och förflyttning. Med timersättningen avses ersättning för den tid som kunden/brukaren beviljats och kommunen beställt för utförande av leverantören. Leverantören fakturerar kommunen för de insatser och den tid parterna är överens om efter avstämning. 

Pil upp

Tilläggstjänster

Externa utförare, dvs. andra utförare än den kommunala hemtjänsten har även rätt att erbjuda brukaren tilläggstjänster såsom trädgårdsskötsel, skötsel av husdjur, storstädning och dylikt. Med tilläggstjänster menas de tjänster som ligger utanför biståndsbeslutet.
Tilläggstjänsten får inte vara obligatorisk för kunden vid val av utförare och dessa tjänster faktureras direkt av utföraren till kunden/brukaren, kommunen är inte betalningsansvarig eller på annat sätt berörd av beställning respektive leverans av tilläggstjänster.

Hur bedöms kvaliteten i tjänsterna?

I första hand är det kunden som väljer och bedömer kvaliteten på utförd insats. Är kunden inte nöjd med kvaliteten på insatserna finns möjlighet att lämna synpunkter och kunden kan när som helst välja en annan utförare. 

Information till kunder/brukare

I samband med ansökan och avtalstecknande ska leverantören lämna uppgifter om verksamheten och om verksamhetens åtagande. Detta är lika för alla utförare. Informationen från alla utförarna sammanställs och tillgängliggörs för kunder/brukare såväl i skrift som på kommunens webbsida. Du har även möjlighet som leverantör marknadsföra din egen verksamhet, förutsatt att den följer förfrågningsunderlagets krav och inte upplevs som påträngande av brukaren. 

Pil upp

Hur ansluts nya kunder?

Kommunens biståndshandläggare fattar beslut om insatsen och meddelar kunden. Kunden väljer sedan den utförare de önskar få insatsen utförd av och handläggarenheten meddelar den valda utföraren.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du frågor om ansökan, villkor för utförandet och annat kring valfrihetssystemet kan du kontakta kommunens LOV-samordnaren, se kontaktrutan.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-07-09 Ansvarig: Socialchef