mullsjö logotyp

Stöd enligt SoL

Stöd enligt socialtjänstlagen(SoL). Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring.

Målsättningen med biståndet är att den enskilde ska kunna vara så självständig som möjligt samt delaktig i samhällslivet.

Exempel på insatser som Mullsjö kommun erbjuder:

 

Boendestöd

Mullsjö Kommun har ett boendestödsteam som arbetar med att ge stöd till personer som klarar att bo i egen bostad i samhället. Boendestödet servar idag ett 20 tal personer, med olika funktionsnedsättningar. Insatsens omfattning varierar från dagligt stöd flera gånger om dagen till att bara avse regelbunden kontakt via telefon och att man finns som trygghet i nya situationer.

Ledsagarservice

Detta är en insats som kan beviljas ur båda lagrummen SoL och LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet är att personer med funktionshinder som inte på egen hand klarar att delta aktivt i samhällsliv skall erbjudas stöd till detta.

Kontaktperson

Kontaktperson är ytterligare en insats ur båda lagrummen, men med något annorlunda syften. I LSS lagen styrs insatsen till att ges till personer som saknar nära anhöriga och vänner och syftet är att kunna ha en ”egen kompis” att kunna umgås med.

Kontaktperson på SoL beslut kan vara mycket mer och kan ha en rådgivande roll och ett tydligt uppdrag att stödja och stötta och vara förebild.

Vad kostar insatsen?

Den hjälp du beviljas är kostnadsfri men som alla andra betalar du själv mat, kostnader för aktiviteter som entré, resor med mera.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 Ansvarig: Annika Utterberg