mullsjö logotyp

Insatser enligt LSS

Inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) finns totalt tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen.

Du måste själv ansöka om insatserna hos någon av våra LSS-handläggare. Se kontaktlista under rutan kontakt. 

Här får du en kortfattad beskrivning av de tio insatserna.

Du kan ansöka om följande insatser:

Individuell plan

Om du har beviljats någon LSS-insats har du rätt att begära en individuell plan. Planens syfte är att samordna alla beslutade och planerade insatser från eller eller flera huvudmän. Du kan kontakta din LSS-handläggare som hjälper dig att upprätta en sådan plan. Denna plan ersätter inte eventuella andra handlingsplaner hos de olika huvudmännen.

Avgifter för LSS-insatserna

Den hjälp du beviljas är kostnadsfri men som alla andra betalar du själv hyra, mat, kostnader för aktiviteter som entré, resor med mera.

Rådgivning och annat personligt stöd

Det kan vara påfrestande att leva med en funktionsnedsättning, både för dig själv och för anhöriga. Ibland kan det hjälpa att få prata med någon, att bearbeta kriser, att få praktisk hjälp och goda råd. Stödet ges till exempel av en arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast eller psykolog. Detta stöd måste du söka hos Landstinget.

Pil upp

Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd till personer med omfattande funktionsnedsättning som behöver hjälp stora delar av dygnet. De personliga assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som att sköta hygien, klä på sig, äta och kommunicera med andra. Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, exempelvis kommunen eller privat företag.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att en person med funktionsnedsättning beviljas att ha med sig en person på exempelvis fritidsaktiviteter utanför hemmet som kan stödja och hjälpa till med praktiska saker. Det kan handla om att följa med på promenad, biobesök, gå på staden och liknande. Hjälpen kan beviljas ett antal timmar varje månad.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som umgås och kan hitta på aktiviteter tillsammans med den som har en funktionsnedsättning. På så sätt får den personen ett större socialt nätverk. När och var man träffas och vad man hittar på gör man upp tillsammans.

Pil upp

Avlösarservice i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att anhöriga ges möjlighet att få tid till egna aktiviteter. En avlösare vistas i hemmet hos en person med funktionsnedsättning regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som anhöriga får avlastning. Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ibland behöver barn med funktionsnedsättning tillsyn högre upp i åldrarna än vad den kommunala barnomsorgen kan erbjuda. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut och under skollov till ungdomar som är över 12 år.

Pil upp

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Denna insats är till för barn och ungdomar med svår funktionsnedsättning som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hos föräldrarna. Barnet kan då bo hos en annan familj, så kallat familjehem, eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Bostad med särskild service för vuxna

Mullsjö Kommun har två boendeformer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning: gruppbostad och servicebostad. Boendeformerna är uppdelade utifrån hur stort behovet av tillsyn och omvårdnad är.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, som på grund av sin funktionshinder inte klarar ett vanligt arbete.


Senast uppdaterad: 2018-07-10 Ansvarig: Ann-Sophie Lundström