mullsjö logotyp

Vad kan man få för stöd?

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov.

Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service, Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionshinder rätt till stödinsatser.

Ansökan om stöd

Ansökan om hjälp ska komma från den enskilde själv eller tillsammans med god man eller annan ställföreträdare. Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig. Den enskilde avgör vad han eller hon vill ansöka om. Det är sedan det individuella behovet som styr och som utreds av biståndshandläggare på Utredningsenheten. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring. Målsättningen med biståndet är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet.

Stöd enligt LSS-lagen

För att få en insats beviljad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är förutsättningen att den enskilde tillhör någon av lagens personkretsar. Den enskilde ska ha ett utrett behov av insatsen och att behovet faktiskt inte är tillgodosett på annat sätt. Målsättningen med insatsen är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet. Personkretstillhörighet medför inte automatiskt rätt till insatser.

Färdtjänst

Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du som vill ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst vänder dig till Länstrafiken i Jönköping med din ansökan, se länk under rutan Länktips.

Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrade som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig kan ansöka om ett parkeringstillstånd. Med parkeringstillståndet kan du parkera närmare färdmålet. Läs mer om parkeringstillstånd och hur du ansöker via länken i rutan Länktips.

Trygghetslarm 

Vem kan få ett trygghetslarm?

Om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt hem eller har svårt att påkalla hjälp kan du ansöka om trygghetslarm. Läs mer om trygghetslarmet och hur du ansöker via länken i rutan Länktips.

2017-06-26 Innehåll: Annika Utterberg   Publiceringsansvarig: Emma Josefsson