mullsjö logotyp

Vårdnadsbidrag

Regler och villkor för vårdnadsbidrag 

 

Allmänna förutsättningar för vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget lämnas ut under förutsättning att:

 • barnet är folkbokfört i Mullsjö kommun
 • barnet inte har plats i kommunalt finansierad förskoleverksamhet
 • vårdnadshavaren tagit ut föräldrapenning med anledning av barnets födelse försammanlagt 250 hela dagar på sjukpenning- eller grundnivån (gäller inte föräldrapenning på lägstanivå). Ett intyg från Försäkringskassan krävs som heter ”Underlag för kommunalt vårdnadsbidrag”.

Vårdnadsbidraget erbjuds föräldrar med barn som har fyllt ett år och till och med den månad barnet fyller tre år. Bidraget lämnas till vårdnadshavare som bor med och är folkbokförd på samma adress som barnet. Om båda vårdnadshavarna ansöker om vårdnadsbidrag kan bidraget delas mellan båda (50/50), även om en vårdnadshavare har annan adress (även i annan kommun). Båda vårdnadshavarna måste uppfylla villkoren för vårdnadsbidrag.

Förvärvsarbete/arbetssökande

Vårdnadshavare kan förvärvsarbeta eller studera samtidigt som man får vårdnadsbidrag. Äldre syskon har då rätt till plats i förskoleverksamhet. Om vårdnadshavare inte arbetar eller studerar, har syskon rätt till förskoleverksamhet enligt samma regler som gäller för barn till arbetssökande/föräldralediga (15 timmar per vecka).

Ansökan

Ansökan om vårdnadsbidrag lämnas på särskild blankett senast sista vardagen månaden innan man önskar bidrag, se ansökningsblankett i dokumentrutan. Vårdnadshavarna ska vid ansökan intyga att alla villkor är uppfyllda och förbinda sig att genast anmäla ändrade förutsättningar. Kommunen kan komma att kontrollera lämnade uppgifter med andra myndigheter. En ansökan ska omfatta minst 2 månader. Vid förlängning ska anmälan göras 1 månad i förväg.

Pil upp

 

Villkor och avgränsningar

Vårdnadsbidrag lämnas inte till vårdnadshavare som för samma kalendermånad får:

 • föräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Vårdnadsbidraget kan inte kombineras med uttag av föräldrapenning var sig för barnet eller dess syskon
 • arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
 • aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program
 • sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar
 • sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning enligt lagen arbetslöshetsförsäkring har lämnats
 • sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
 • allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken
 • äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller
 • ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

 

Vårdnadsbidraget får inte heller lämnas till vårdnadshavare vars make/maka eller sambo (hit räknas även den som inte är barnets vårdnadshavare) för samma kalendermånad får någon av de nämnda ersättningarna.
Detta gäller om man bor tillsammans.

Vårdnadsbidraget räknas som bidragsgrundande inkomst vid prövning av rätt till bostadsbidrag till barnfamiljer samt vid prövning av rätt till bostadstillägg för pensionärer.

Vårdnadsbidraget räknas även som inkomst vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd.

Pil upp

Vårdnadsbidragets storlek och utbetalning

Vårdnadsbidraget är 3000 kr per barn och kalendermånad. Som mest kan bidraget gälla barn som är ett år och till och med den månad barnet fyller tre år. Bidraget betalas ut kring den 27:e varje månad, och betalas inte ut retroaktivt. Vårdnadsbidraget är obeskattat och därmed inte pensionsgrundande.

Uppsägning

Vårdnadsbidraget upphör automatiskt månaden efter barnet fyller tre år eller vid angivet datum på ansökningsblanketten. Om uppsägning ska ske tidigare ska särskild uppsägningsblankett lämnas senast sista vardagen månaden innan bidraget ska upphöra, se blankett i dokumentrutan. Om vårdnadsbidraget sägs upp på begäran av bidragsmottagaren har man inte rätt till vårdnadsbidrag på nytt förrän tidigast femte kalendermånaden då bidraget senast betalades ut.

Anmälningsskyldighet och återkrav

Den som är beviljad vårdnadsbidrag har skyldighet att utan dröjsmål anmäla förändringar som påverkar rätten till vårdnadsbidrag. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter har orsakat felaktig utbetalning återkrävs bidraget för den period det gäller.

Pil upp

Överklagan

Beslut om vårdnadsbidrag kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Skrivelsen ska ha inkommit till kommunstyrelsen inom tre veckor från den dag ni har fått ta del av beslutet. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni önskar ändring.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-07-03 Ansvarig: Jan Österberg