mullsjö logotyp

Vårdnad, boende, umgänge

Med vårdnad avses det juridiska ansvaret för barnet. Vårdnaden kan vara gemensam, ensam eller anförtrodd till särskild förordnad vårdnadshavare.

Om föräldrarna är gifta med varandra har de båda automatiskt gemensam vårdnad.
Om föräldrarna är sambo är modern från starten ensam vårdnadshavare. Föräldrarna till barnet kan dock bestämma att vårdnaden ska vara gemensam, vilket kan registreras hos Folkbokföringen på Skatteverket.

Som vårdnadshavare är man skyldig att se till att barnet får den skola, sjukvård, skydd, omsorg och allt som det behöver, samt ersätta skada som barnet orsakar. Vårdnadshavare har rätt att ta del av det som skrivs om barnet hos olika myndigheter, som t ex sjukvård och skola. Vid gemensam vårdnad förutsätts att man kan samarbeta kring dessa frågor samt om pass. Gemensam vårdnad betyder dock inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar.

För barnet är det oftast det allra bästa om föräldrarna kan samarbeta om allt som rör barnet.

Om föräldrarna är oense om vem som ska vara vårdnadshavare kan domstol döma i frågan. Avgörande i domstolen är vad som är bäst för barnet.

Innan man vänder sig till domstolen är det bra att man först prövat samarbetssamtal.

För att domstolen ska kunna döma i frågan behöver de underlag för sitt beslut. De kan då begära upplysningar och/eller utredning av socialnämnden i den kommun där barnet är skrivet, ibland i samarbete med annan kommun om föräldrarna bor i olika kommuner. Föräldrarna kallas därefter till socialkontoret för information om hur det går till.

Pil upp

 

Boende

Den förälder som har barnet skrivet på sin adress brukar av Försäkringskassan kallas för ”boendeförälder”. Det är till den adressen som barnets post sänds.

Det är vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna som bestämmer var barnet ska vara folkbokfört. Barnet kan vara skriven på en adress och samtidigt bo växelvis till exempel varannan vecka hos vardera föräldern. Växelvis boende ställer krav på att föräldrarna bor så nära varandra att barnet kan ha samma skola, men också att man som föräldrar kan samarbeta, visa förståelse och respekt för varandra.

Det bästa för barnet är oftast att föräldrarna tillsammans bestämmer utifrån vad som är bäst för barnet.

Om föräldrarna blir oense om boendefrågan kan det vara lämpligt att både reda ut var barnet ska vara folkbokfört men också var barnet ska sova och ha sin vistelse.

Vid oenighet föräldrarna emellan rekommenderas att man först prövar samarbetssamtal.

Sista utvägen är att domstol dömer i frågan. Avgörande i domstolen är vad som är bäst för barnet.

För att domstolen ska kunna döma i frågan behöver de underlag för sitt beslut. De kan då begära upplysningar och/eller utredning av socialnämnden i den kommun där barnet är skrivet, ibland i samarbete med annan kommun om föräldrarna bor i olika kommuner. Föräldrarna kallas därefter till socialkontoret för information om hur det går till.

Pil upp

Umgänge

Barnet har alltid rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, och att det sker under positiva och trygga former.

Den förälder som barnet bor hos är skyldig att lämna sådan information om barnet som underlättar umgänget.

Vid oenighet föräldrarna emellan rekommenderas att man först prövar samarbetssamtal.

Sista utvägen är att domstol dömer i frågan. Avgörande i domstolen är vad som är bäst för barnet.

För att domstolen ska kunna döma i frågan behöver de underlag för sitt beslut. De kan då begära upplysningar och/eller utredning av socialnämnden i den kommun där barnet är skrivet, ibland i samarbete med annan kommun om föräldrarna bor i olika kommuner. Föräldrarna kallas därefter till socialkontoret för information om hur det går till.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Solveig Lindström