mullsjö logotyp

Faderskap Föräldraskap

Om föräldrarna är gifta då barnet föds blir mannen automatiskt betraktad som pappa, och föräldrarna får automatiskt gemensam vårdnad.

När ett barn föds av en ogift kvinna är modern ensam vårdnadshavare, och då ska faderskapet utredas och fastställas enligt svensk lag via bekräftelse eller dom.

Rutinen är att sjukhuset meddelar Skatteverket om att modern har fött barn. Skatteverket skickar i sin tur en underrättelse till socialtjänsten där modern är folkbokförd, som då enligt lag är skyldiga att utreda faderskapet och få det fastställt. Socialtjänsten kontaktar modern för att boka en tid för samtal om saken.

Om det råder osäkerhet om faderskapet kan DNA-analys göras.

Faderskapet fastställs efter utredning med en bekräftelse, som upprättas på socialkontoret. Det är först när denna faderskapsbekräftelse är undertecknad och godkänd som barnet får juridiska rättigheter så som arvsrätt efter båda föräldrarna.

Möjlighet finns för föräldrar som lever i samboförhållande att förbereda fastställandet av faderskapet före barnets födelse. Ta i så fall kontakt med socialkontoret efter den 28:e graviditetsveckan. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse.

Om föräldrarna vill ha gemensam vårdnad finns möjlighet att i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla om detta.

Föräldraskap

För barn till två kvinnor som fått assisterad befruktning enligt inseminationslagens alla föreskrifter ska föräldraskapet utredas enligt särskild lagstiftning. Det slutliga fastställandet är dock likadant som med fastställande av faderskap och ska underskrivas och godkännas via bekräftelse på socialkontoret eller via dom i domstol.

Om befruktningen skett på annat sätt än genom assisterad befruktning enligt inseminationslagen så ska socialtjänsten utreda och fastställa faderskapet.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Solveig Lindström