mullsjö logotyp

Överförmyndarens kontroll

Överförmyndaren ska vid sin granskning av förteckning kontrollera uppgifterna mot inlämnade saldobesked och annat underlag.

Detta bör ske genom en markering vid uppgiften. På så sätt kan den som senare är behörig att ta emot redovisningshandlingen se att överförmyndaren verkligen kontrollerat uppgifterna.
Är allting kontrollerat och underlag finns till samtliga uppgifter, inklusive intyg om spärrade konton ska överförmyndaren göra anteckning om verkställd granskning genom att datera och undertecknahandlingen på därför angivet ställe.
Har ställföreträdaren bifogat original -verifikationer ska dessa återlämnas till denne.

Skulle ställföreträdaren inte fått vetskap om den enskildes samtliga tillgångar och skulder vid det tillfälle då han upprättar förteckningen, kan denne inkomma med ytterligar en förteckning vid ett senare tillfälle med uppgift om de nya uppgifterna. Tidsmässigt kan det också vara lämpligare att lämna dessa uppgifter vid den nästkommande redovisningen, nämligen årsräkningen.

Årsräkning

När överförmyndaren granskar en årsräkning bör denne göra fyra olika granskningar:

Är föräldrabalkens krav på formalia uppfyllda?
Har ställföreträdaren räknat rätt?
Har ställföreträdaren haft den enskildes bästa för ögonen?
Har ställföreträdaren sökt och fått tillstånd för placeringar och dylikt?
Sluträkning

Här följer en genomgång av ovanstående:

Föräldrabalkens krav på formalia

Överförmyndaren ska kontrollera att årsräkningen innehåller uppgifter om tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som förvaltningen avser. Under ett pågåendeärende blir det naturligtvis från och med den 1 januari ett år till och med den 31 december samma år. Vidare ska en sammanställning göras av inkomster och utgifter under den tidsramen. Både inkomster och utgifter bör förtydligas så att det framgår hur förvaltningen sköts.
Årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete och uppgifterna ska vara ifyllda med bläck. Självklart ska också den enskildes personuppgifter, adress och övriga kontaktuppgifter framgå liksom ställföreträdarens.
Har den enskilde flyttat under året ska ställföreträdaren omedelbart anmäla detta till överförmyndaren.
Överförmyndaren bör också ha kontrollera om någon form av sammanblandning av ställföreträdarens egendom och den enskildes skett.

Pil upp

Sifferkontroll

Överförmyndaren måste göra sifferkontroll. Det bör också kontrolleras om ställföreträdaren blandat brutto eller nettoredovisning eller glömt några poster.

Skälighetskontroll

Bland överförmyndarens uppgifter finns skyldigheten att göra en skälighetskontroll och bedöma om den enskildes medel använts till dennes bästa. För att kunna göra det måste man ha klart för sig vilken ålder den den enskilde har, hur han eller hon bor, vilka särskilda intressen som finns med mera. Det är inte ställföreträdarens primära uppgift att spara på den enskildes tillgångar, för exempelvis släktingars framtida arv, utan den enskilde ska få använda sina tillgångar på det sätt som denne har mest glädje och nytta av. Härvid är det utgiftsposterna som ska granskas särskilt.

Pil upp

Tillståndskontroll

En tillståndskontroll ingår också bland överförmyndarens gransknings uppgifter. Har ställföreträdarensökt och fåt tillstånd till köp av aktier, kapitalförsäkring, fastighetstransaktioner och dylikt? Har en bodelning eller arvskifte godkänts?
Är allting kontrollerat och underlag finns till samtliga uppgifter ska överförmyndaren göra anteckning om verkställd granskning genom att datera och underteckna handlingen på därför angivet ställe.

Sluträkning

Samma regler som vid granskningen av en årsräkning gäller. Se därför ovan vad överförmyndaren bör kontrollera.
Är allting kontrollerat och underlag finns till samtliga uppgifter ska överförmyndaren göra anteckning om verkställd granskning genom att datera och underteckna handlingen på därför angivet ställe.


Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig: Kerstin Svensson