mullsjö logotyp

Tillsyn och kontroll

Överförmyndarens tillsyn/granskning av förordnade ställföreträdares förvaltning

Granskningen av ställföreträdarnas förvaltning är bland de viktigaste uppgifterna överförmyndaren har. Genom att ha kunskap om gällande lagstiftning, välfungerade rutiner och ha förståelse för vad granskningen syftar till kan överförmyndaren bidra till nytta och glädje för den enskilde. En annan uppgift för överförmyndaren är att förhindra att den enskilde drabbas av ställföreträdares olagliga eller olämpliga transaktioner.

Ställföreträdarens skyldigheter

För alla ställföreträdare gäller att de ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde. Det är viktigt att konstatera att lagen särskilt anger den enskildes bästa. Det kan till exempel betyda att ett av huvudmannen upprättat ett testamente  inte kan uppfyllas eftersom huvudmannens ekonomi är sådan att för att denne ska kunna leva ett gott liv måste en bostadsrätt eller fastighet försäljas, trots att det i testamente står att denna egendom ska tillfalla en speciell person.
Det är huvudmannens bästa- inte anhörigas väl och ve- ställföreträdaren ska ha som riktmärke. Den enskildes medel ska i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används till detta ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Med nytta avses till exempel en bättre bostad, en rekreationsresa eller en annan form av vård. Det betyder att ställföreträdaren inte primärt ska försöka spara av den enskildes medel utan det viktigaste är att det används till hans eller hennes nytta. Även tillgångarna bör användas om så är det bästa för den enskilde. Först när medlen inte behövs till sådant kommer fråga om olika placeringar upp.

Ställföreträdaren måste också spara verifikationer och kvitton för att kunna visa vika åtgärder hen eller hon vidtagit. Överförmyndaren har rätt att när som helst begära in upplysningar som ingår i tillsynen. När det gäller föräldrar ställs det lägre krav.

Ställföreträdare får inte sammanblanda sina egna tillgångar med den enskildes. Inte heller får ställföreträdaren blanda samman tillgångarna i olika företrädarskap. Det betyder bland annat att man vid insättning på bank måste använda separata konton för varje enskild person. Nedanstående genomgång handlar om förordnade ställföreträdares förvaltning.

Överförmyndarens kontroll

Överförmyndaren ska vid sin granskning av förteckning kontrollera uppgifterna mot inlämnade saldobesked och annat underlag. Detta bör ske genom en markering vid uppgiften. På så sätt kan den som senare är behörig att ta emot redovisningshandlingen se att överförmyndaren verkligen kontrollerat uppgifterna. Klicka på länken ovan för att få mer information om överförmyndarens kontroll.  


Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig: Kerstin Svensson