mullsjö logotyp

God man, förvaltare, överförmyndare

Överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas överförmyndare eller överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Mullsjö kommuns överförmyndare heter Kerstin Svensson. Ersättare är Daniela Heits.

God man

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas för "huvudman".

Det kan finnas olika skäl till att en person behöver god man. I de flesta fall på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Behov av god man uppstår oftast när den sjuke inte kan tillvarata sina tillgångar, inte kan klara sina utgifter eller när det finns risk för att någon missbrukar den sjukes förtroende.

Ansökan om god man grundas på samtycke av huvudmannen. Det innebär bland annat att huvudmannen skriftligen ska godkänna den god man som utses.

Om huvudmannen på grund av sjukdom inte kan höras eller ge sitt samtycke till att god man utses, fordras läkarintyg som styrker behovet av god man. Till läkarintyget bör en social utredning bifogas som bland annat talar om vem som är närmast anhörig.

Det är Tingsrätten som beslutar ifall god man behövs eller inte. 

Förvaltare

För förvaltare gäller i stort sett samma regler som för god man. Förvaltare får inte anordnas om det visar sig vara tillräckligt att god man tillsätts. Den som får förvaltare förlorar bestämmanderätten över det som omfattas av förvaltarskapet, men behåller i övrigt sin rättsliga handlingsförmåga.

Förvaltarskapet kräver inte samtycke. Av läkarintyg eller annan utredning ska dessutom framgå att huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan vårda sig och sin egendom. Även om dessa förutsättningar finns, får inte förvaltare anordnas om det visar sig vara tillräckligt att god man anordnas eller att huvudmannens behov kan tillgodoses på annat sätt.

Frågor om förvaltarskap handläggs av överförmyndaren och domstol enligt i stort sett samma mönster som vid anordnande av god man. En grundförutsättning är att den det gäller har ett hjälpbehov av samma slag som vid godmanskap, men att det inte anses tillräckligt att god man utses.

När ett ärende om förvaltarskap ska prövas, gäller som huvudregel att huvudmannen om möjligt ska höras muntligt i tingsrätten. Läkarintyg ska uppvisas. Om det inte är uppenbart obehövligt, ska yttrande inhämtas från make eller maka, närmaste släktingar, överförmyndaren och socialnämnden.

För förvaltarens redovisningsskyldighet till överförmyndaren gäller samma krav som för god man.


Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig: Kerstin Svensson