mullsjö logotyp

Vilket stöd kan man få?

Äldreomsorg i Mullsjö kommun erbjuder insatser som exempelvis: 

Hemtjänst

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Trygghetslarm

Om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt hem eller har svårt att påkalla hjälp kan du ansöka om trygghetslarm, t ex om du skulle ramla eller bli akut sjuk.

Matdistribution

Du som har svårt att laga mat i hemmet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om matdistribution.

Särskilt boende

Hur du bor har stor betydelse för livskvaliteten och för möjligheterna att skapa bra levnadsvillkor. Här kan du läsa mer om olika typer av särskilda boenden.

Korttidsvistelse/växelvård

Korttidsvistelse innebär service och omvårdnad under en kortare period, tillfällig eller återkommande. Det kan även vara när en akut situation uppstår i hemmet och den enskildes behov av omvårdnad inte kan tillgodoses.

Bostadsanpassningsbidrag

Personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av sin bostad enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Avlösarservice

Du som anhörig behöver ibland också tid för dig själv. 

Vilken lagstiftning gäller?

De främsta lagar som gäller för verksamheten är:

Socialtjänstlagen (SoL)

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Lagen om bostadsanpassningsbidrag


Senast uppdaterad: 2019-03-26 Ansvarig: Enhetschef utredningsenheten