mullsjö logotyp

Kristeam och krishantering

Kristeam och krishantering

Mullsjö kommuns krisberedskapsorganisation vid en extraordinär händelse:

Krisledningsnämnden leder och samordnar övergripande arbete och resurser vid fredstida extraordinära händelser. I Mullsjö kommun utgör kommunstyrelsen krisledningsnämnd.

Krisledningsgruppen ger alla kommunanställda, medborgare, aktörer i krisen, medier och press korrekt, aktuell och snabb information om rådande förhållande vid en extraordinär händelse. 

 
Respektive enhets- och förvaltnings stab jobbar utefter direktiv från krisledningsgruppen samt i  tillämpliga delar efter sin egen förvaltningsplan.

Kommunens lokala krisgrupp

I kommunen finns en krisgrupp, sk. POSOM-grupp bestående av ca 25 personer från olika yrkesgrupper där någon alltid kan nås för att hjälpa och stödja vid olika slag av händelser.

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.  

I första hand bör man använda sitt eget ”nätverk” – familj, släkt, arbetskamrater, grannar, kyrka eller frikyrka och dylikt. I andra hand hänvisas till samhällets ordinarie resurser som finns hos kommunens socialtjänst, vårdcentral och sjukhus. 

Läs mer om POSOM, under länken: Lokal krisgrupp


Senast uppdaterad: 2016-07-28 Ansvarig: Lennie Johansson