mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

kommunfullmäktigeintranetvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönbygglovvårdcentralensimhallvilket stöd kan du få som asylsökandefiberutbyggnad i mullsjö kommunsimhallens öppettiderkommunfullmäktige 2019 09 24diarium och arkivppettider och taxa tervinningcentralenledighetsansökansimskolasimhalleninfocenterlediga jobbmullsjö simhall

Åtgärdsplan för Trollehöjdskolan

Datum: 2015-09-05 Kategori: Utbildning & barnomsorg

Information om vidtagna och planerade åtgärder beträffande brister i inomhusmiljön på Trollehöjdskolan.

Nya paviljongerna för Trollehöjdskolan

Den nya provisoriska modulskolan kunde färdigställas i tid för skolstarten höstterminen 2015. Fem hus togs i bruk från 19 augusti och resterande två från 8 september.Trollehöjdskolans verksamhet kan från och med den 8 september bedrivas på ny plats och i ändamålsenliga, men provisoriska lokaler. 


Noggran sanering och rengöring

Vid förflyttning av verksamheten till den nya modulskolan har det utförts noggrann rengöring och sanering av materiel och möbler, och endast vissa hårda material har medförts till nya skolan. Det har därför nyanskaffas mycket nytt material samt att kompletteringar sker löpande. Vidare tas inga läromedel från Trollehöjdskolan upp till nya modulskolan. Viktiga papper som tas upp till nya skolan är kopierade för att minimera riskerna.  


Flytten från grusplanen till nya skolan sker från den 4-7/9. Allt material som flyttas kommer även det att städas som en extra försiktighetsåtgärd. 

 

Upptäckten av svartmögel i en av NO-salarna

Ett fåtal fasta skåp flyttades med till NO- salarna på Trollehöjdskolan. Vid borttagning av fem fast monterade dragskåp och två diskbänkskåp upptäcktes påväxt på vägg bakom. Dessa skåp torkades av innan inflyttning i nya modulskolan, men togs omgående bort igen i förebyggande syfte direkt efter då det blev känt att de stått mot vägg som hade svartmögel. Detta kunde göras innan undervisning startat. SP har gjort en okulärbesiktning av skåpen och inga synligaskador kunde noteras, dock sanerades de ytterligare en gång och bakstycket har bytts enligt rekommendationer från SP. I NO-salarna har en utökad städning skett.


Vad sker och planeras komma ske på Trollehöjdskolan? Hur länge ska de provisoriska paviljongerna användas?

I och med tömningen av hela skolan finns nu goda förutsättningar för återställning till fullvärdiga och friska/sunda skollokaler. Detta kan nu ske utan att tidsmässig forcera nödvändiga arbeten eftersom skolan nu har bra ersättningslokaler i de provisoriska paviljongerna. Sedan tidigare har en hel del förbättringsarbeten gjorts i enlighet med rekommendationer från SP.

  • Separat ventilerade nya innergolv har lagts i stora delar av byggnaden, nya ytskikt golv i vissa delar med en emissionsspärr i botten.
  • Ytterväggarna har öppnats upp och SP har gjort mätningar. Enligt rekommendationer har syll och material från fönster till grundplatta bytts till nytt.
  • Ny dränering vid motfyllda väggar.
Pil upp

 

Det som närmast planeras genomföras på Trollehöjdskolan är;

Ny ventilationsanläggning

Den befintliga ventilationsanläggningen som försörjer byggnaden med luft och värme ska rivas och ersätts med helt ny, detta enligt rekommendationer från SP och Ecis samt resultat från Örebroenkäter. Den nya ventilationsanläggningen kommer försörja byggnaden med enbart luft, värmeförsörjningen kommer bli vattenburen med radiatorer. Entreprenaden är upphandlad men beslutet blev överklagat och i dagsläget avvaktas besked från Förvaltningsrätten. Entreprenören har sedan tidigare planerat in denna entreprenad men kan på grund av överklagandet inte starta arbetet innan besked ges från Förvaltningsrätten.

 

Omläggning av yttertak

Anbudshandlingar för takomläggning är annonserade och anbudsräkning pågår. Takomläggningen blir omfattande. Råspont, takpapp, taktegel, takplåt samt isolering kommer att rivas så att vinden friläggs och alla brister blir synliga och kan åtgärdas rätt. Ny isolering, ny råspont, ny takpapp, nytt taktegel, ny takplåt läggs därefter. Detta arbete kommer kunna ske i samverkan med ventilationsentreprenaden.

 

Invändig renovering av skollokalerna

Planeringsarbetet har startat för vad som också ytterligare bör göras invändigt på Trollehöjdskolan i syfte att inomhusmiljön ska bli fullgod. En inventering och utarbetande av förslagshandlingar görs nu av SP och Fastighetsenheten. Skador skall givetvis undersökas grundligt och åtgärdas, men det planeras även göras en genomgripande upprustning och ett underhåll för att skolverksamheten ska komma tillbaka till en sund, ”ny” och fräsch skola. Mullsjö kommun håller också på att se över hur man kan utveckla kommunikationen och delaktigheten i processen för att skapa en hållbar långsiktig lösning för Trollehöjdskolan.

Pil upp

 

Kök och matsal
Hela Trollehöjd är tömd, sånär som kök och matsal. Kökets lokaler har sedan tidigare renoverats, men även här kommer det att installeras ett nytt ventilationssystem i samband med ventilationsentreprenaden. Kök och matsal är isolerat från resterande delar av byggnaden och har i nuläget ett eget ventilationssystem. 

Under kommande vecka kommer samtal att föras kring om kök och matsal kan vara kvar under renoveringstiden eller förläggas till annan plats.

 

Tidplan
Tidplan för entreprenaderna är ännu för tidigt att bedöma, men arbetena kommer inte att tidsmässigt stressas. Vi ber att få återkomma med mer information framåt med beskrivning av entreprenaderna och med tidplan då hela skolan kan vara färdigställd.

2015-09-04 av: Yvette Tidefors